Å beholde/forberede nytilsatte yrkesfaglærere i videregående skole: Hvordan oppleves den nytilsatte lærers skolehverdag i den videregående skolen med tanke på lærergjerningen og krav som stilles?

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2017

Serie/Rapportnr.

MAYP;2017

Utgiver

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne casestudien følger to nytilsatte lærere gjennom deres andre termin som nytilsatte ved en videregående skole i et forsøk på å belyse problemstillingen: Hvordan oppleves den nytilsatte lærers skolehverdag i den videregående skolen med tanke på lærergjerningen og krav som stilles? Bakgrunn og hensikt med prosjektet er hvordan vi kan beholde og hvordan vi kan forberede de nytilsatte lærerne for arbeidshverdagen i den videregående skolen. Dette prosjektet tok utgangspunkt i Grounded Theory som metode, men gikk over til hermeneutisk og fenomenologisk tolkningsmetoder under analysen. Datainnsamlingen bestod av flere videoopptak fra hver av mine to informanter, som begge var nytilsatte lærere. Informantene gjorde selv opptakene der de reflekterte over hendelser og opplevelser over en til to uker tilbake i tid. Opptakene ble så levert til meg for videre bearbeiding. Resultatene var en innsamling av utsagn om opplevelser de nytilsatte lærerne hadde i sitt andre semester ved skolen. Min analyse av de innsamlede dataene peker på sammenhengen mellom skolens organisering og individuell mestring og mestringsfølelse, samt hvordan de nytilsattes hverdag førte til helsemessige utfordringer. Gjennom drøftingen ble det tydeliggjort for meg at skoleorganisasjonen ved ledelse og kollegium ikke hadde egnede redskap for å snakke sammen, spesielt ser jeg på problemene som New Public Management og målstyring skaper for en lærende organisasjon. Et annet funn jeg drøfter er den sterke sammenhengen mellom kollektiv og individuell mestring. Jeg ser på forskjellige former for kollegasamarbeid, som samskapt læring og mentoring, for å se hvordan kollegial mestring kan bidra til å øke individuell mestring. Min konklusjon er at arbeidet med å beholde og forberede nytilsatte kan økes ved å innføre veiledningsformer som ivaretar de nytilsatte læreres behov for opplæring, trygghet og medvirkning. Dette kan gjøres på flere måter, enten ved mentorordninger, eller andre former for kollegasamarbeid, enten på tomannshånd og/eller i grupper som samskapt læring

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • http://hdl.handle.net/10642/5375