Fra monolog til dialog: Et aksjonsforskningsprosjekt i samarbeid med guidene på Freia

Forfatter(e)

Utgivelsesdato

2019

Serie/Rapportnr.

MAYP;2019

Utgiver

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Dokumenttype

Masterprogram

Master i yrkespedagogikk

Sammendrag

Denne masteroppgaven er et aksjonsforskningsprosjekt på min arbeidsplass Freialand med mål om å skape en tettere dialog. Problemstillingen er ”Hvordan kan vi forbedre kvaliteten på guidingen gjennom en tettere dialog?” Jeg ønsket å utvikle læringsbegrepet i Freialand slik at læring inngår i større grad enn tidligere, ikke bare i opplæringsperioden, men som en del av den organisatoriske og pedagogiske strukturen i avdelingen. Et mål var også at kvaliteten på guidingen skulle bli bedre som et resultat av en tettere dialog. Jeg har benyttet en hermeneutisk forskningstilnærming for å redegjøre for de ulike pedagogiske perspektivene som danner mitt teoretiske bakteppe. Et sosiokulturelt læringssyn ligger til grunn i arbeidet med oppgaven og jeg har brukt teoretikere som Dewey, Wenger, Kolb og Schön. De involverte i dette prosjektet har vært min kollega, 14 guider som jobber i Freialand og meg selv. Data er hentet inn i form av referater fra avdelingsmøter, logg, spørreskjema, semistrukturert intervjuer, workshops, muntlige tilbakemeldinger og samtaler. Resultatet av dette prosjektet har ført til en tettere dialog, vi har opprettet et praksisfellesskap og kvaliteten på guidingen er blitt bedre fordi guiden har fått mere kunnskap og dermed blitt tryggere i rollen som guide. Jeg har ikke kommet frem til et endelig sluttresultat, men jeg har startet en ny kurs ved å endre på organisatoriske strukturer og vi kan se positive resultater av det arbeidet som er gjort i forbindelse med denne masteroppgaven i form av at dialogen og samholdet i avdelingen er blitt styrket.

Emneord

Versjon

publishedVersion

Permanent URL

  • https://hdl.handle.net/10642/7531