Yrkesrelevante oppgaver i Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Abstract

Innledning: Stortingsmelding 27 «Gjør din plikt – Krev din rett» (2000 -2001) utfordrer universitets- og høgskolesektoren til å bruke varierte metoder, begrense antallet forelesninger og legge til rette for studentdeltakelse. På bakgrunn av egne erfaringer og tilbakemeldinger fra studenter, valgte en lærer ved Høgskolen i Oslo og Akershus å utvikle yrkesrelevante oppgaver som krever aktiv deltakelse og hvor studentene har medbestemmelse på innholdet. Formålet med studien er å belyse utviklingen av yrkesrelevant kompetanse slik at studentene mestrer det mangfoldet av arbeidsoppgaver de møter som lærere. Metode: I perioden fra 2010-2015 deltok 84 studenter og en faglige ansatt i et aksjonsforskningsprosjekt ved Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-y). Studentene analyserte lærerens arbeidsoppgaver, og utarbeidet i samarbeid med lærer på høgskolen en oversikt over yrkesfunksjoner og nøkkelkvalifikasjoner i profesjonsutdanningen. Spørreskjemaer, gruppesamtaler og muntlige tilbakemeldinger inngikk i datainnsamlingen som dannet grunnlaget for analysene. Resultat: Data ble analysert innenfor tre hovedområder: Yrkesrelevant opplæring, Medbestemmelse på innhold- og organisering av studiet og Læringsutbytte. Sammenfattende viser dataene at studentene opplever helhet og sammenheng i opplæringen gjennom bruk av yrkesrelevante aktive studentoppgaver. De studentaktive oppgavene ble opplevd som relevante for læreryrket, og skapte en dypere forståelse av det teoretiske fundamentet læreryrket bygger på. Samtidig viser dataene at medbestemmelse ble opplevd som læringsfremmende og motiverende. Konklusjon: Dataene antyder at yrkesrelaterte studentaktive oppgaver har en positiv effekt på studenters motivasjon og opplevelse av eget læringsutbytte, og gir en opplevelse av helhet og relevans i utdanningen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4416
  • http://hdl.handle.net/10642/4416