Yrkesfagelevers og læreres oppfatninger av didaktiske verktøy brukt i SpaStudy, et internasjonalt samarbeidsprosjekt på Facebook.

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAYP;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Yrkesfagene står overfor store utfordringer med høyt frafall. Denne oppgaven undersøker pedagogiske og didaktiske grep som ble brukt i delprosjektet SpaStudy i prosjektet «Learning With Companies». Formålet med SpaStudy var å bruke Facebook til å se på digital markedsføring av spa i et samarbeidsprosjekt med yrkesfagelever og lærere i Estland, Finland og Norge. Problemstillingen var: Hvilke oppfatninger hadde yrkesfagelever og lærere av bruken av Facebook og FYR i SpaStudy, et internasjonalt samarbeidsprosjekt? Forskningsspørsmålen var: Hvordan opplevde yrkesfagelever og lærere deltakelse i SpaStudy prosjektet? Hvilke positive og negative sider hadde bruken av Facebook som et læringsverktøy for yrkesfagelever og lærere? Hva sier yrkesfagelever og lærere om FYR samarbeidet i SpaStudy prosjektet? Oppgaven benyttet kvalitativ metode. Det ble i 2016 gjort semistrukturerte intervjuer med 2 elever, 2 studenter og 3 lærere som hadde deltatt i SpaStudy. Gjennom intervjuene kom det frem at både elever og lærere opplevde at SpaStudy hadde mange gode sider. Elevene sa at spesielt samarbeidet med elever fra flere land og bruken av Facebook var positivt. Lærerne syntes at samarbeidet gav økt motivasjon hos elevene. Men både elevene og lærerne reflekterte at det var negativt att ikke alle elever i klassen fikk være med hele veien. Elevene var positive til bruken av Facebook som læringsverktøy men tok opp at den store mengden kommentarer kan være negativt. I SpaStudy jobbet programfaglærere sammen med engelsklærere i all tre landene. I Norge var det en del av FYR samarbeidet og den norske læreren uttrykte at dette var bedre som følge av deltakelsen i SpaStudy. De norske elevene syntes FYR samarbeidet var nyttig fordi de måtte bruke engelsk som fellesspråk i SpaStudy. Denne studien viser at et yrkesorientert internasjonalt samarbeid og bruken av Facebook som didaktisk verktøy oppfattes som positivt og at slike prosjekt kan bidra til å gjøre yrkesfaglig undervisning mer interessant og relevant.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6476