Vurdering - en kilde til mestring: Et aksjonsforskningsprosjekt på VG1-elektrofag

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

MAYP;2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

En viktig forutsetning for elevenes trivsel og opplevelse av trygghet på skolen, er at de opplever mestring. For at elevene skal kunne oppleve mestring, er en viktig faktor at utfordringene er tilpasset deres kunnskaps- og ferdighetsnivå. Utfordringene må imidlertid kreve en innsats av elevene for at de skal nå målet. Hvis ikke, vil ikke utfordringene oppleves som reelle utfordringer. For at elevene skal kunne utvikle seg faglig og sosialt, er det behov for tilbakemeldinger om hvilket nivå deres prestasjoner ligger på og forslag til hvordan de kan forbedre seg. Elevenes rett til vurdering er beskrevet i forskrift til opplæringsloven § 3-1. Videre har Utdanningsdirektoratet presentert fire prinsipper for god underveisvurdering. Denne masteroppgaven forsøker å belyse problemstillingen «Hvordan kan lærere tilrettelegge for at elevenes vurdering av eget arbeid skaper mestringsfølelse og forventning om å mestre større faglige utfordringer». Dette ble gjort ved å undersøke: Hvilken form for vurdering oppleves som viktigst for elevene. Hvordan bør vurderingen formuleres for å skape mestringsfølelse og forventning om ny mestring. Teoretiske perspektiver i denne masteroppgaven er basert på Banduras mestringsteori og Schöns teori om den reflekterende praktiker. Relevante resultater fra Hatties forskning knyttet til lærernes vurderingspraksis og relasjoner til elevene, er tatt med som sammenligningsgrunnlag. Denne masteroppgaven er gjennomført som et aksjonsforskningsprosjekt i to klasser på videregående skole elektrofag vg1, skoleåret 2017-2018. Aksjonene bestod av observasjoner, veiledningssamtaler, vurderingssamtaler, elevenes egenvurderinger, en spørreundersøkelse og intervju med to elever. Resultater fra aksjonene viste tydelige indikasjoner på at elevene ønsket hjelp og veiledning fra læreren til å forbedre sine kunnskaper og ferdigheter. Videre mente elevene at det viktigste ved lærerens tilbakemelding handlet om i hvilken grad man har forbedret seg siden forrige vurdering. Dessuten var opplevelsen av forbedring ved vurdering av eget arbeid, viktig for både mestringsfølelsen og forventing om ny mestring ved neste vurderingssituasjon? Masteroppgaven avsluttes med refleksjoner over erfaringene fra gjennomføringen av dette aksjonsforskningsprosjektet.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/8048