Vurdering av praktisk arbeid som bidrag til læring og for å forstå et yrke. Et pedagogisk utviklingsarbeid gjennomført med programfaglærere på helse- og oppvekstfag, Vg2 barn- og ungdom og praksisveiledere i bedrift.

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAYP;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Vurdering i Yrkesfaglig fordypning (YFF) for elever på helse- og oppvekstfag, Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget har utfordringer knyttet til organisering av undervisning i arbeidspraksis. Det er i dag ikke et systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv om å utvikle en felles forståelse av hva elevene skal lære å utøve. I dagens samfunn konkurrerer elevene om lærlingeplassene i kommunen, det er derfor avgjørende at skolen legger til rette for en relevant yrkesopplæring så de får innpass i arbeidslivet. Min masteroppgave er en studie av hvordan skole og bedrift kan samarbeide om å vurdere elevenes praktiske arbeid som grunnlag for læring og forståelse av yrket de utdanner seg til. Problemstillingen i masteroppgaven er: Hvordan kan erfaringene til programfaglærere på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og praksisveiledere i bedrifter danne grunnlag for en vurderingspraksis i Yrkesfaglig fordypning som fremmer relevant yrkeskompetanse? For å svare på problemstillingen har jeg gjennomført et pedagogisk utviklingsarbeid da deltakernes erfaringer, refleksjoner og kunnskaper danner grunnlaget for utviklingen av skolens pedagogiske vurderingspraksis i YFF. Informasjonen er innhentet systematisk og planmessig med metodetriangulering, intervju og fremtidsverksted i tidsrommet vinter 2016 til sommeren 2017. Teorigrunnlaget i prosjektet baserer seg på tanken om at vi mennesker er sosiale vesener som ønsker å lære, og at læring er en sosial prosess som skapes mellom mennesker, (Wenger, 2004). All læring er innvend i sosiale- og samfunnsmessige sammenhenger noe som fører til at vi kontinuerlige tilpasser oss omverdenen. Sentrale styringsdokumenter om opplæring, vurdering og samarbeid har vært viktige for å belyse relevante krav. Funn viser det er behov for er strukturert samarbeid om faglig innhold, vurdering og opplæring for å sikre kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Det kan tyde på at kompetansemål i vurderingsskjema fremmer yrkesrelevant opplæring siden de knyttes mer konkret opp til relevante arbeidsoppgaver elevene utøver. Prosjektet avsluttes med en oppsummering av relevante funn, refleksjon over forbedringer, og forslag til nye studier som søker kunnskap om relevant opplæring for Vg2 elever i arbeidspraksis. Alt i alt viser resultatene at faglig samarbeid fører til mer relevant opplæring i arbeidspraksis og et tettere samarbeid mellom lærer og praksisveileder om læringsvurderingene.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6196