Vurdering av egnet bolig for innsatte som skal tildeles kommunal bolig ved løslatelse. En kvalitativ studie av hvilke kriterier tjenesteenhetene vektlegger i vurderingen av egnet bolig for innsatte som skal tildeles kommunal bolig ved løslatelse.

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Dette prosjektet er et resultat av et masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid, der temaet er «vurdering av egnet bolig for innsatte som skal tildeles kommunal bolig ved løslatelse». Prosjektet er en kvalitativ undersøkelse, der jeg har besvart følgende problemstilling; «Hvilke kriterier vektlegger tjenesteenhetene i vurderingen av egnet bolig for innsatte som skal tildeles kommunal bolig ved løslatelse, og hvordan mener de disse kriteriene bør benyttes i vurderingen?» Datainnsamlingen har foregått ved hjelp av fokusgruppeintervju. Det ble gjennomført to intervjuer, der fokusgruppen besto av fem personer fra fire ulike tjenesteenheter, som alle er delaktig i vurderingen av egnet bolig for innsatte som skal tildeles kommunal bolig ved løslatelse. De deltakende tjenesteenhetene var Boligkontoret, Psykisk helse og avhengighet, NAV og Sammen For Livet. Resultatene viser at det er fire ulike områder som blir fremtredende; «planlegging og oppfølging», «motivasjon», «bo-evne», og «bomiljø». Samtlige av intervjudeltakerne anser disse kriteriene som viktige i vurderingen, men resultatene viser at de vurderer disse kriteriene i ulik grad. Ved å sette de ulike delene i sammenheng med hverandre, ser jeg at denne ulikheten i stor grad er relatert til deres arbeidsfelt, fagkompetanse og erfaringskompetanse. Intervjumaterialet viser at tidlig og helhetlig planlegging, der også økonomi, arbeid, nettverk, samt noe å fylle fritiden med er inkludert, er en forutsetning for en vellykket overgang fra fengsel til bolig. Dette belyser viktigheten av en bredere kartlegging av den innsattes situasjon, før tildeling av kommunal bolig. Resultatene viser også til at motivasjon og bo-evne bør være et sentralt tema i denne kartleggingen. Samtidig vil den innsattes psykiske helse være av betydning i forhold til både motivasjon og bo-evne. Når det gjelder bomiljø viser intervjumaterialet at vurderingene handler om integrering kontra hensynet til det allerede etablerte bomiljøet. I tillegg kommer det frem at evnen til å bo og bomiljø henger nært sammen.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7081