Voldens konsekvenser – en analyse av resiliens hos ungdom

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

This article examines the relationship between experience of violence and experiences of witnessing violence in childhood, to understand how they correspond to the level of resilience in young adults. In addition to violence and witness to violence, it also examines whether economy can have an impact on resilience. The data material in the article is from “UngVold 2015,” a survey among students at the final stage of high school. The analyses in the article show a clear correlation between experiences of violence in adolescence and resilience later in life. It appears that violence-witness experience by itself does not have a significant influence, but many of those with witness-experiences have themselves been subjected to violence. A look into economic and financial conditions, shows that the effect that experiences of violence has on resilience cannot be explained by a family’s economic wellbeing. The article also looks at how different types of violence may affect boys and girls differently, and how boys and girls may also react differently to violence from their mother and their father.
I denne artikkelen undersøkes sammenhengen mellom voldserfaringer og erfaringer med å ha vært vitne til vold i barndommen for å se hvordan disse henger sammen med graden av resiliens (motstandsdyktighet) hos unge voksne. I tillegg til volds- og vitne-erfaringer undersøkes det om økonomi også kan ha innvirkning på resiliens. Datagrunnlaget i artikkelen kommer fra UngVold 2015, en undersøkelse med elever på siste trinn i videregående skole. Analysene i artikkelen viser en tydelig sammenheng mellom egne voldserfaringer i oppveksten og senere resiliens. Det fremkommer imidlertid at vitneerfaringer alene ikke har signifikant effekt, men mange av de som har vitneerfaringer har også selv vært utsatt for vold. Ved å kontrollere for økonomi viser det seg at effekten vold har på resiliens, ikke kan forklares av økonomien i familien. Artikkelen ser også på hvordan ulike voldstyper påvirker gutter og jenter ulikt, og hvordan det kan ha seg at gutter og jenter responderer ulikt på vold fra sin mor og sin far.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7725