Vital Tasks and Roles of Frontline Workers Facilitating Job Inclusion of Vulnerable Youth

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

Taylor & Francis

Document type

Abstract

Researchers and others are worried about the marginalization of vulnerable youth who drop out of school and work. Frontline workers are key support givers for vulnerable youth, but they have been described as professionals who lack a recognized body of knowledge they can rely on. This article investigates vital frontline roles and tasks related to job inclusion of vulnerable youth. Qualitative data are drawn from 16 Norwegian pilot projects aimed at developing social work approaches among vulnerable youth. The challenges and the support provided resemble those in other European countries. Cross-case analysis suggests four main support roles: (1) administration and securing of basic needs, (2) connection and relationship building, (3) job enabling, and (4) job customisation. Combining roles 1 and 2 with roles 3 or 4 seems to improve the outcomes, meaning that they improve the capabilities of vulnerable youth to find and master a job when that is something they have reason to value. Since this topic has been little explored for vulnerable youth, this article contributes to further developing job inclusion support for this target group in particular.
Forskarar og andre er bekymra for aukt marginalisering av utsett ungdom 15-25 år som fell ut av skole og arbeid. Frontlinearbeidarar er sentrale hjelparar for slik sårbar ungdom, men det har vorte hevda at dei manglar ein god kunnskapsbase for arbeidsinkludering av denne gruppa. Denne artikkelen utforskar sentrale frontlineroller og –oppgåver knytt til arbeidsinkludering av utsett ungdom. Den byggjer på kvalitative data frå 16 norske ungdomspilotar som alle hadde mål om å utvikle sosialt arbeid for denne målgruppa. Utfordringane og støtta som vert gitt i desse pilotane, liknar dei forskingslitteratur skildrar også for andre land i Europa. Tema-orienterte cross-case analyser peikar på 4 sentrale roller i arbeidsinkludering av utsett ungdom: (1) sikre basale behov knytt til bustad, økonomi, helse og aktivitet, (2) etablere god kontakt og relasjon, (3) mogleggjere arbeid (job enabling) og (4) jobbutvikling (job customizing). Å kombinere rolle 1 og 2 med rolle 3 eller 4 såg ut til å forbetre resultata ved å gi utsett ungdom aukt kapabilitet til å finne og meistre eit arbeid når dette var noko dei hadde grunn til å verdsette. Sidan dette temaet er lite utforska for utsett ungdom, bidreg denne artikkelen til å vidareutvikle arbeidsinkludering for denne målgruppa spesielt.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5758