Viktige organisatoriske -og ledelsesmessige faktorer i fusjonsprosesser - En kvalitativ casestudie gjennomført i en norsk finansinstitusjon

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne masterutredningen tar for seg to ulike fusjonsprosesser i en finansinstitusjon. Vi ønsker med studien å se nærmere på hvilke organisatoriske og ledelsesmessige faktorer som er viktige for å lykkes i gjennomføringen av fusjonene, samt hvordan dette oppleves av de ansatte. Da omstilling er et mye omtalt fenomen, og noe bedrifter er avhengig av for å overleve i dagens marked, fant vi dette emnet spesielt interessant. Hensikten med studiet har vært å bidra til økt forståelse rundt temaet ved å utvide tidligere funn i tillegg til å avdekke nye faktorer, samtidig som vi ser de ulike prosessene opp mot hverandre. Studien har et casedesign, hvor de empiriske dataene er basert på en kvalitativ metode i form av 15 dybdeintervjuer. Intervjuobjektene er ansatte med ulik bakgrunn og fartstid i de fusjonerende selskapene. Studien bekrefter våre antakelser om at faktorene ledelse, kommunikasjon, medvirkning og tidsbruk er viktige, - om ikke avgjørende i en slik omstilling. I tillegg til dette gjorde vi noen nye funn ved å avdekke noen nye elementer som: bransjeforståelse, kundebevissthet, rom for endring og lokal forankring.
This master thesis examines two different mergers in a financial institution. We want to study the organizational and managerial factors that are important for successfully implementation of the mergers, and how this is perceived by the employees. Since mergers and acquisitions is a widely discussed phenomenon, and some businesses rely on it to survive in today's market, we found this topic particularly interesting. The purpose of this study is to extend previous findings in addition to uncover new factors. The study has a case design, where the empirical data are based on a qualitative approach in the form of 15 in-depth interviews. Interviewees are employees of different backgrounds and experience in the merging companies. With this study, we confirmed our assumptions that the factors leadership, communication, participation and time are important - if not crucial in a merger. In addition to this we made some new discoveries by revealing some new elements such as: industry knowledge, customer awareness, “space” for implementation and localization.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2825