Veterinærstudenters informasjonspraksis og bruk av bibliotektjenester: en undersøkelse på NMBU - Veterinærhøgskolen

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne masteroppgaven har jeg undersøkt veterinærstudentene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og deres informasjonspraksis og bruk av bibliotekets tjenester. Dataene ble samlet inn ved hjelp av et spørreskjema. Målet var å forsøke å danne et bilde av veterinærstudentenes informasjonspraksis som del av et praksisfellesskap, og se hvorvidt tidligere antageleser om deres bruk av bibliotektjenester og informasjonskilder stemte med virkeligheten. Dette ble undersøkt i sammenheng med hvor langt i studieløpet studentene har kommet. Resultatene viser at studentenes studieprogresjon hadde mest utslag på valg av informasjonskilder, mens det ikke hadde like tydelig utslag for vurdering av relevans. Bruk av bibliotektjenester samsvarte i stor grad med tidligere forskning. De brukte biblioteket mye til gruppearbeid, og ønsket seg flere grupperom. De vurderte bibliotekarens rolle primært knyttet til tradisjonelle biblioteksfunksjoner som har med opprettholdelse og gjenfinning i samlingen.
In this master thesis, I have examined the veterinary students at the Norwegian School of Life Sciences and their information practie and use of the library’s services. The data was collected using a questionnaire . The aim was to try to form a picture of the veterinary students information practices as part of a community of practice, and see wether past assumptions about their use of library services and informaton sources matched reality. This was examined in the context of how far of the course of study the students have come. The results show that the students' study progression had the most impact on the selection of information sources, while it did not have as clear a result for relevance judgement. The use of library services largely corresponded to previous research. They used the library a lot for group work, and wanted more study rooms. They considered the librarian's role primarily related to traditional library functions that relate to maintenance and retrieval in the collection.

Keywords

Version

submittedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7901