Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA: Ved bruk av DCF-metoden og Relativ Prising

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Hensikten med oppgaven er å verdi vurdere det børsnoterte selskapet Selvaag Bolig ASA. Dette gjennomføres ved å benytte tradisjonelle kontantstrømanalysen. For å understøtte resultatet fra kontantstrømanalysen benyttes også relativ prising tilnærming. Kontantstrømanalysen verdsetter Selvaag Bolig ASA til NOK 1 434 millioner og en estimert aksjekurs på NOK 15,30. Relativ prising verdsetter selskapet til NOK 1 454 millioner og NOK 3 520 millioner. Dette innebærer en estimert aksjeverdi på NOK 15,51 ved bruk av P/E multiplikator, og en aksjekurs på NOK 37,54 per aksje ved bruk av P/BV multiplikator. Til sammenligning er børsverdien per 31.12.2013 på NOK 17,70. I første del av oppgaven blir selskapet og boligbransjen presentert. Deretter utfører vi en strategisk analyse og en regnskapsanalyse. Disse analysene vil senere danne grunnlag for valg av innputtvariabler i verdsettelsen av selskapet. Før selve verdsettelsen av selskapet blir beregningen av avkastningskravet gjennomgått. I slutten av dette kapitlet ble det foretatt en rimelighetsvurdering av resultatet ved hjelp av relativ prising. Avslutningsvis analyseres usikkerhet av verdiestimatet og konklusjon av oppgavens funn.
The purpose of this report is to estimate the value of the stock company Selvaag Bolig ASA. This is accomplished using the traditional cash flow analysis. The relative valuation approach is then used to support the findings from the cash flow analysis. The cash flow analysis values Selvaag Bolig ASA at NOK 1 434 millions and an estimated stock value of NOK 15,30. Relative valuation values the company at NOK 1 454 millions and NOK 3 520 millions. This implies an estimated stock value of NOK 15,51 using the P/E multiplicator and a stock value of NOK 37,53 using the P/BV-multiplicator. For comparison, the real stock value per 31.12.2013 was NOK 17,70. In the first segment of this report the company and the real estate market are presented. This is followed by a strategic and a financial analysis. These analyses are used as a basis for the selection of input variables for the valuation of the company. Before the valuation is performed, the estimation of the required return presented. At the end of this a test of reasonableness is performed using relative valuation. Lastly the uncertainty of the value estimate is analyzed, and the conclusion of the report’s findings is presented. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2288