Verdiskaping og verdikapring i frivillige organisasjoner - En studie av 209 frivillige norske organisasjoner

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Hensikten med denne masterutredningen er å kartlegge hvordan verdier skapes og kapres hos frivillige organisasjoner i Norge. Mitt studieobjekt har vært 209 frivillige organisasjoner, som er medlemmer hos paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge. Et hovedfunn er at de store organisasjonene står for mesteparten av verdiene som blir skapt av frivillige organisasjoner. I mitt utvalg stod de 38 store organisasjonene for 84,5 prosent av omsetningen, eide 91,3 prosent av eiendelene og sysselsatte 86,6 prosent av antall ansatte. Verdiene blir fordelt blant ulike interessenter, interessentene med størst forhandlingsmakt er medlemmene i frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Siden det er store forskjeller blant frivillige organisasjoner, fører dette til at det er ulik grad av forhandlingsmakt i de ulike segmentene.
The purpose of this master study is to create an overview of how values are created and captured by voluntary organizations in Norway. My object of study has been 209 voluntary organizations who are members of the umbrella organization Frivillighet Norge. A major finding is that the big organizations create the biggest economical values created by the voluntary organizations, In my selection 38 big organizations created 84,5 percent of the total turnover while they owned 91,3 percent of the assets and employed 86,6 percent of the employees. The values are shared between the stakeholders. The stakeholders who have the best ability to negotiate are the members of the voluntary organizations and the public authorities. Because of the substantial diversity of these organizations, the ability to negotiate is varies a lot.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2811