Verdier i bevegelse : litteraturformidlingen, bibliotekarprofesjonen og utdanningen

Author(s)

Publication date

2010

Series/Report no

Dansk biblioteksForskning;6 (1)

Publisher

Danmarks Biblioteksskole

Document type

Abstract

Artikkelen belyser forståelsen av litteraturformidling og hvilke verdier som legitimerer den i dag, gjennom to intervjuundersøkelser og en spørreundersøkelse. Informantene er ansatte og ledelse ved tre folkebibliotek, og fagansatte og studenter ved Bibliotek- og informasjonsvitenskap, Høgskolen i Oslo. Intervjuene analyseres på bakgrunn av tidligere forskning. Metodisk benyttes meningskategorisering av intervjuene. Resultatene indikerer at det er skjedd en bevegelse i verdiene som legitimerer litteraturformidlingen i folkebibliotek. Fra å være styrt av kollektiv legitimering og idealer som folkeopplysning og dannelse, er begrunnelsen blant de yngste bibliotekarene nå mer fri fra ideologi og knyttet til det personlige og individuelle. Vi kan samtidig se at mange av bibliotekarinformantene opplever en spenning mellom den etterspørselsorienterte formidlingen og den bibliotekinitierte (kvalitets-) formidlingen av litteratur. Dette kan tyde på at forhold som gjelder kvalitet og formidling i bibliotekfeltet ikke er avklart. At ulike informanter i bibliotekfeltet har ulik forståelse av begrepet litteraturformidling og av litteraturformidlingens verdigrunnlag, skaper utfordringer både for utdanningen og praksisfeltet.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/584