Vekslingsmodellen en utprøving i helse- og oppvekstfag

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAYP;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Bjørkelangen videregående skole var en av seks skoler i landet som har vært med i Utdanningsdirektoratets (udir) utprøvingsprosjekt, perioden er 2013-2017. Det skulle prøves ut vekslingsmodeller innen helse - og oppvekstfag med forskjellige organiseringer og struktur i opplæringsløpet. Målet med dette prosjektet er å kunne utvikle en opplæringsmodell som er fleksibel, og kan bidra til att det fireårige opplæringen løpet blir sett under et. Bakgrunnen for dette masterprosjektet var et ønske om å kunne få økt kunnskap og forståelse av hvordan vi kan legge til rette for læring at elever og lærlinger i en vekslingsmodell. Problemstillingen min «Hvordan utvikle og gjennomføre en vekslingsmodell innen helse og oppvekstfag som gir en relevant opplæring for elev/ lærlinger?». Jeg har en rolle som lokal prosjektleder for dette prosjektet. Jeg organisere opplæringen inne på skolen i samarbeid med skolens ledelse og Akershus Fylkeskommune. I denne masterprosjektet ønsker jeg å kunne utvikle denne modellen sammen med partene i utprøving av vekslingsmodellen, som er Aurskog- Høland, Fet og Sørum kommune sammen med Akershus fylkeskommunen. Teoritilnærming i denne oppgaven er læringsprosessens dimensjoner hos Illeris, praksisfelleskapet av Wenger, og refleksjonens betydning for læring hos Schøn. Jeg har også sett på den sosiokulturelle læringen som hviler på Vygotskijs teorier. Disse teoriene tar for seg sentrale elementer når det gjelder praktiske og teoretiske perspektiver på læring, på læring generelt og læring på arbeidsplassen spesielt. Jeg har valgt aksjonsforskning som strategi i dette utviklingsprosjektet. Jeg har beskrevet vikle utfordringer jeg som lærer, prosjektleder og masterstudent kan påregne. Jeg har i utviklingsarbeidet benyttet den didaktisk relasjonsmodellen. Dette dreier seg særling om planlegging, gjennomføring og vurdering av flere prosesser i elevenes opplæring på skolen og i bedriften. Jeg har samarbeidet tett med en prosjektgruppe består av representanter som har ansvaret for lærlinger i Aurskog- Høland, Fet og Sørum kommune. Det har også vært en sentral prosjektleder som er tilknyttet fylkeskommunene som også har bidratt inn i gruppen. Denne prosjektgruppen har vært delaktig i utviklingen og gjennomføringen av masterprosjektet. Det er gjennomført to aksjoner i skoleåret 2014-15. Vi har sett på hvordan vi kan bruke hospiteringsprosjektet som en innfallsvinkel til å utvikle et tettere samarbeid mellom lærere og veiledere. Målet med aksjonene var gjøre elevenes opplæring relevant for elever og lærlinger både inne på skolen og ute i bedriften. Vi har også gjennomført et kvalitativ dybdeintervju av elevene som gjennomfører opplæringen i vekslingsmodellen. Målet med dette var å høre elevenes erfaring om opplæringen oppleves som relevant. Prosjektet har ført til god kunnskapsutvikling om vekslingsmodellen hos alle aktører i prosjektet. Det har kommet frem resultater og funn som er viktige for å utvikle et fleksibelt opplæringsløp i henhold til problemstillingen. Elevenes gode erfaringer med å kombinere opplæring i skole og bedrift er viktig informasjon for videre arbeid. Samtidig ser vi at dette forutsetter at skolen klarer å utvikle og videreføre de gode samarbeidsformene med arbeidsplassene. Videre i prosjektet ser vi at tilrettelegging og fleksibilitet for elever med ulike utfordringer blir viktig arbeid videre i prosjektet

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3305