Utviklingstrekk ved bibliotekarrollen i mindre fag- og forskningsbibliotek - en kvalitativ undersøkelse om tjenesteutvikling og forskningsstøtte i instituttsektoren

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i bibliotek - styring og ledelse

Abstract

Denne studien undersøker hvordan bibliotekarer i små fag- og forskningsbibliotek arbeider for å støtte forskningen i egne institusjoner. Det ble brukt kvalitativ metode og 7 semistrukturerte intervjuer ble utført og analysert tematisk i fase 1 for å undersøke hvordan de arbeider i dag. I fase 2 ble det gjennomført et fokusgruppeintervju med 5 av deltakerne fra fase 1, hvor fremtidige oppgaver og kompetanse ble diskutert. I analysen ble Kuhlthaus modell for informasjonsformidling brukt, sammen med Daland & Hidles bruk av modellen innen forskerstøtte. Informantene arbeidet innenfor hele Kuhlthau’s modell, noen også med mer. Følgelig ble modellen utvidet med et nivå 6 Forsker for denne oppgaven. Abbot, Cox & Corral og Seminelli ble brukt for å analysere resultatene i lys av profesjonen. Viktigste funn er at Open access fører, og har ført til, nye oppgaver og tjenester. Forvaltning av samlinger og tilrettelegging for best mulig formidling og gjenfinning blir viktigere. Bibliotekarenes kompetanse og utvidet datakompetanse vil være nyttig framover. Største utfordringen er å vise hvorfor og hvordan denne kompetansen er nyttig for institusjonene.
This study investigates, using qualitative methods, how librarians in small academic libraries are working to support research. In phase 1, to find out how they work today, 7 single interviews were conducted and thematically analyzed. In phase 2 a focus group interview with 5 of the informants from phase 1 was conducted to find out what they thought about the future. Kuhlthau’s model of mediation was used to analyze the results, together with Daland & Hidle’s use of the model in research support. The informants were working at all levels of Kuhlthau’s model, and some even with more. Therefore, to get a full overview, the model was extended with a level 6 Researcher for this study. Abbot, Cox & Corral, and Seminelli were used to analyze the results in view of the profession. The most important findings are that Open Access still leads to new tasks and services. Administration of collection for better dissemination and retrieval will be more important in the future. The skills as librarians, together with computer skills were deemed to be the most useful skills in the future. The greatest challenge is to show why and how these skills are important to the institutions.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6919