Utvikling, testing og vurdering av 24-timers kostintervju. Metodeutvikling og pilotstudie for kartlegging av kosthold blant 12 måneder gamle barn av somaliske innvandrere i Norge

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAEH;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn: Landsdekkende studier har undersøkt kostholdet blant sped- og småbarn i Norge. Barn av mødre født i land utenom Skandinavia ble imidlertid ikke inkludert i disse studiene, fordi det ble vurdert at egne undersøkelser var nødvendig for å beskrive kostholdet i disse gruppene. Det finnes derfor begrenset med informasjon om hva barn av innvandrere i Norge spiser. Det viser seg videre å være et behov for metodeutvikling til bruk i undersøkelser som skal øke kunnskap om kostholds- og ernæringssituasjonen til ulike innvandrergrupper. På bakgrunn av dette er det satt i gang en studie i Oslo, Akershus og Buskerud som skal kartlegge kosthold blant barn av innvandrere – InnBaKost. Formålet med denne masterstudien var å utvikle, pilotteste og vurdere en prosedyre for 24-HR for bruk i InnBaKost-prosjektet, tilpasset 12 måneder gamle barn av somaliske mødre bosatt i Norge. Metode: Det ble utviklet en prosedyre for 24-HR, et registreringsskjema, et bildearkiv for identifisering av matvarer og et spørreskjema for bakgrunnsinformasjon. Bildeheftet fra Spedkost-studien ble brukt for estimering av porsjonsstørrelser i tillegg til et målesett bestående av vekt og desilitermål. To feltarbeidere fikk opplæring i prosedyren, og metoden ble testet i et utvalg somaliske mødre bosatt i Norge, med barn i alderen 10-14 måneder. Kostholdet til barna ble lagt inn i KBS og næringsberegnet. Metoden ble vurdert på bakgrunn av observasjoner under intervjuene og tilbakemeldinger fra informanter og feltarbeidere. Resultater: Det ble gjennomført to 24-HR med 7 informanter. Bildearkivet og bildeheftet ble brukt under alle intervjuene, men feltarbeiderne og informantene savnet bilder av noen matvarer og matretter. Protokollen for 24-HR ble lite brukt under intervjuene. Intervjuene tok gjennomsnittlig 46 minutter å gjennomføre. KBS manglet flere nye barnematprodukter, og mange av dem som lå inne må oppdateres. Gjennomsnittlig inntak av energi blant barna var 3562 kJ/dag. Konklusjon: Det ble utviklet og testet en prosedyre for 24-HR for kartlegging av kosthold blant barn av somaliske mødre bosatt i Norge. Prosedyren fungerte stort sett bra, men en vurdering av prosedyren resulterte i forslag til noen justeringer. Bildearkivet og bildeheftet bør utvides med nye matvarer og matretter. Protokollen bør utbedres og gjøres mer oversiktlig. Feltarbeiderne bør ha en ny runde med opplæring. Nye barnematprodukter bør legges inn i KBS, og de som ligger inne bør oppdateres.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1706