Utfordringer med å etablere en ny praksis

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Norsk sykepleierforbund

Document type

Abstract

Bakgrunn: Svært mange nye tiltak som har vist seg å ha god effekt, etableres likevel ikke som ny praksis. Det er behov for kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge for nye tiltak slik at de har optimal mulighet for å bli etablert som del av en ny praksis. Stadig flere peker på at det er nødvendig å evaluere prosessen. Hensikt: Å presentere normaliseringsprosessteori (NPT) som et redskap for prosessevaluering når en ny praksis skal innføres. Vi presenterer og utdyper teoriens hovedprinsipper med en pilotstudie der vi benyttet NPT i evalueringen. Metode: Som del av en større studie (EU-WISE) inkluderte vi 16 pasienter diagnostisert med diabetes type 2 i pilotstudien. I intervensjonen introduserte sykepleiere tiltak som stimulerer til økt bruk av lokale nettverk som hjelp til å mestre sykdommen. Ved hjelp av et refleksjonsskjema basert på teorien om normaliseringsprosess foretok vi kvalitative intervjuer av pasienter og sykepleier. Resultat: Evalueringen avdekket faktorer som både hemmer og fremmer etablering av nettverksstøtte til personer som strever med å mestre kronisk sykdom. Konklusjon: NPT ga en ramme for evalueringen som ikke bare fokuserte på intervensjonen, men også på helt konkrete og praktiske utfordringer med å gjennomføre tiltaket.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/4902