Utenfor samfunnet – Papirløse migrantkvinners opplevelse av sin graviditet i Norge

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Problemstilling: Hvordan opplever papirløse migrantkvinner det å være gravide, og hva vet de om sine rettigheter til helsehjelp i Norge? Samsvarer oppfølgingen de mottar med norsk lov og det som anbefales i internasjonale retningslinjer? Formål: Studiens formål har vært å få innsikt i papirløse migrantkvinners subjektive opplevelse av sitt svangerskap. Metode: Dette er en kvalitativ studie, som har benyttet semistrukturerte intervjuer. Fire papirløse gravide migrantkvinner deltok. Kvinnene ble rekruttert gjennom et helsesenter for papirløse migranter. Resultater: Kvinnenes helsemessige utfordringer i svangerskapet kan knyttes til deres livssituasjon. Hverdagen var preget av manglende tilgang på sosioøkonomiske ressurser og liten kunnskap om egne rettigheter. Dette skapte klare barrierer til helsevesenet og deltakelse i samfunnet. Kvinnene kom sent inn i svangerskapsomsorgen. Konklusjon: Det konkluderes med at svangerskapsomsorgen for studiens informanter ikke direkte samsvarer med norsk lov eller internasjonale konvensjoner. Det er nødvendig med økt kunnskap om papirløse gravides behov og en nasjonal strategi for ivaretakelse av disse.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3487