Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse

Author(s)

Publication date

2019-01-29

Series/Report no

Tidsskrift for ungdomsforskning;Årg 18 Nr 1 (2018): Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016

Publisher

NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet

Document type

Abstract

Dette temanummeret i Tidsskrift for ungdomsforskning om ungdoms læring, sosialisering, mobilisering og deltakelse i demokratiet er skrevet i en tid med sterke ungdomsstemmer, antidemokratiske strømninger, og bekymringer for demokratiets forvitring. Artiklene i dette temanummeret bygger på data fra ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study), gjennomført blant skoleelever mellom 14 og 15 år. I denne artikkelen beskrives hva vi legger i begrepene citizenship og citizenship education, og viktige perspektiver og resultater fra artiklene oppsummeres. Hvilken betydning har kunnskap om demokrati og hva er viktige sosialiseringsprosesser for et aktivt medborgerskap blant unge? Et sentralt utgangspunkt for artiklene er at utdanning til medborgerskap og demokratisk forståelse ikke kan begrense seg til kvalifisering, men at et mer praksisorientert syn på medborgerskap må ligge til grunn. Studien bidrar til kunnskap om medborger-sosialiserende prosesser som finner sted både i og utenfor skolen. Disse kan bidra til danningen av en annen type medborgerskapsrolle, og gir ungdom mulighet til å utøve medborgerskap i praksis før de når myndighetsalder og får stemmerett.
This issue of the Norwegian Journal of Youth Research is published in a time where active political citizenship can be seen among youth in different parts of the world, but where other voices are worried about the demise of democracy. Young people’s knowledge, understanding and engagement in democracy and in political questions is an important theme for research in a time of profound changes. All articles in this issue rest on analyses of the data from the International Civic and Citizenship Education Study 2016, which includes the answers from 6271 14-year olds from all over Norway. In this article, we define citizenship and citizenship education, and sum up important perspectives and results from the articles. A central vantage point for the articles in this issue is that education for citizenship and understanding of democracy can not be limited to qualification processes. A practice perspective on citizenship must be included in such education. The study focuses the socialization processes that also are important for citizenship, both in and outside school. The informal learning, socialization and subjectification that may take place in arenas outside school can contribute to the forming of a different form of citizenship role, and give youth the opportunity to participate as democratic citizens long before they reach the age of majority and get the right to vote in elections.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6627