Unge voksne kreftoverleveres erfaringer med å delta i gruppetilbudet Sjukt Sprek: en kvalitativ studie

  • romsvik_mapo_nov2018.pdf (1M)

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAPO;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i empowerment og helsefremmende arbeid

Abstract

Personer som har overlevd kreft blir såkalt «friskmeldt». De som overlever kreft står imidlertid i fare for å utvikle mange og til dels alvorlige seneffekter etter kreftbehandlingen. Å få kreft for unge voksne er ulikt fra andre livsfaser, og flere studier tyder på at unge voksne har større sjanse for å utvikle både fysiske og psykiske sen-effekter enn eldre voksne. Forskning på unge voksne utgjør et kunnsskapshull i kreftforskning. Hensikten med studien var å få kunnskap om hvordan unge voksne kreftoverlevere erfarer å være med i Sjukt Sprek. Sjukt Sprek er et treningstilbud for unge mennesker som har vært behandlet for kreft, og har som hovedmål å skape et aktivt fellesskap med fokus på sosialt samhold blant likesinnede, treningsglede og mestring. Det har vært gjennomført 7 individuelle intervjuer med deltakere fra tre ulike Sjukt Sprek tilbud. Studien har en hermeneutisk tilnærming, og intervjuene ble analysert med utgangspunkt i metoden systematisk tekstkondensering. Studiens funn viser at tilbudet utgjør et viktig nettverk for deltakerne, hvor erfaringsutveksling, tilhørighet og samhold står sentralt. Forståelsen og aksepten som unge voksne kreftoverlevere opplever i møte med andre i samme livssituasjon synes å være unik. Videre viser studien at individuell tilrettelegging i treningen har stor verdi for deltakerne og bidrar til at de drar på trening til tross for symptomer som smerte og fatigue. Resultatene i studien peker i retning av at Sjukt Sprek kan anses som et helsefremmende tiltak for unge personer i etterkant av kreftbehandling.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6484