Ungdommers opplevelser etter intensiv familieterapi : med fokus på endring av samhandlingsmønstre i familien og ungdommens eget strev

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfag

Document type

Description

Master i familiebehandling

Abstract

Dette er en kvalitativ undersøkelse, hvor jeg har intervjuet 5 jenter i alderen 15 eller 16 år. Deltagerne i undersøkelsen har alle gjennomgått et fireukers intensivt familieterapeutisk behandlingsopphold på BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), og er intervjuet i slutten av oppholdet eller kort tid i etterkant av dette. Målet med undersøkelsen har vært å undersøke om ungdommene merker forskjeller på måten familien er sammen på etter oppholdet, hvordan disse endringene kommer til syne og om ungdommene opplever forskjellene som positive eller negative. Fire av jentene i undersøkelsen har spiseforstyrrelse, og den ene jenta har i tillegg en angstdiagnose. Den siste jenta har et strev i forhold til selvskading. Jeg har videre undersøkt jentenes opplevelse av eget strev, og hatt fokus på forskjell i forhold til dette før og etter behandlingsoppholdet. På bakgrunn av dette har problemstillingen på oppgaven vært formulert som følgende: Hvordan beskriver ungdommene forskjeller i familiens samhandlingsmønstre og i forhold til eget strev, etter et intensivt familieterapeutisk behandlingsopplegg? I etterkant av oppholdet gir alle deltagerne uttrykk for endring i familiens samhandlings-mønstre. Endringene beskrives som positive, og sees i sammenheng med at jentene også opplever seg bedre forstått av den forelderen/ de foreldrene som endringene knyttes opp mot. Jenta med angst forteller at denne er redusert etter oppholdet, og jenta som har drevet med selvskading gir også uttrykk for å ha fått hjelp i forhold til denne problematikken. Alle jentene med spiseforstyrrelse gikk opp i vekt i løpet av oppholdet, men bare en virket å få en mer hensiktsmessig måte å tenke på i forhold til mat og kropp. Dette vil bli tematisert og problematisert i undersøkelsen.
This is a qualitative study, where I interviewed five girls, age 15 or 16 years old. The participants in the study have all undergone a four-week intensive family therapeutic treatment stay at BUPA (child- and youth psychiatric unit) and they are interviewed at the end of the stay or shortly after the stay. The aim of this study was to investigate whether youngsters notice differences in their family interaction pattern after therapy, how these changes appears, and if the youngsters describes these changes as positive or negative. Four of the girls in the study had eating disorder, and one of the girls also had an anxiety diagnosis. The last girl had a struggle in relation to self-harm. I have also examined the girls experience of their own struggles, and focused on the difference in these before and after the stay. On this basis, the issue of the task has been formulated as follows: How do youth describe differences in their family interaction patterns, and in relation to their own struggles, after an intensive family therapeutic treatment program? After the stay, all of the participants expressed changes in their family interaction patterns. The changes are described as positive. The girls also describes that they feel that one or both of their parents understand them better. The changes in the family interaction pattern are viewed in the context of the differences in the parents understanding. Furthermore tells the girl with anxiety that this is reduced during the stay, and the girl who has been doing self-harm also expresses help in regards to this issue. All the girls with eating disorder gained weight during the stay, but only one girl seemed to have gotten a new and more helpful way of thinking in relation to food and in relation to body image. This will be themed and critically examined in the study.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1827