Ungdom med rusmiddelmisbruk og tiden etter behandlingsopphold i institusjon

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Bakgrunn: Ettervern fremstår som svært mangelfullt i flere avisartikler fra bruker- og familieperspektiv. Det var derfor ønskelig å se hva tidligere forskning og informantenes erfaringer sa om situasjonen i forhold til ettervern for ungdom som har vært i behandlingsopphold i institusjon, og hva som er viktig i forhold til perioden rett etter utskrivelse. Hensikt og problemstilling: Målet med denne studien er å finne ut hva som kan bidra til ungdommers recovery fra rusmiddelmisbruk fra fagpersoners erfaringer, spesielt når det kommer til ettervern. Dette ved hjelp av problemstillingen: Hvordan kan ungdom opprettholde en tilværelse uten rusmiddelmisbruk når de skrives ut fra behandlingsopphold i institusjon? Metode: Det er gjennomført 5 semistrukturerte intervjuer ved 2 institusjoner som behandler ungdom med hovedsakelig rusproblematikk. Transkripsjonene av intervjuene har blitt analysert ved bruk av fenomenologisk hermeneutisk metode. Funn og konklusjon: Resultatene i denne studien samsvarer i stor grad med resultatene i studien utført av Acri et al. (2012). For å opprettholde en tilværelse uten rusmiddelmisbruk er det viktig å ha skole eller annet dagtilbud å gå til, en god struktur og døgnrytme, et støttende nettverk og fritidsaktiviteter. Ikke minst er det viktig med god oppfølging fra hjemkommunen av personer man har bygget opp en relasjon og et tillitsforhold til før utskrivelse fra institusjon. Det er kom frem at det er forbedringspotensial i en del kommuner i forhold til å følge opp ungdommene tilstrekkelig, for dermed å kunne gi de bedre muligheter og håp for en fremtid uten rusmiddelmisbruk.
Background: Aftercare appears to be inadequate according to several newspaper articles from the user and family perspective. It was therefore desirable to see what previous research and the informants' experiences said about the situation in relation to the aftercare for adolescents who have been in residential treatment and what is important in relation to the period immediately after discharge. Aim and research question: The aim of this study is to find out what can contribute to adolescents sustained recovery from substance abuse from professionals' experiences, especially in relation to aftercare. To do this, the research question is as follows: How can adolescents maintain an existence without substance abuse after institutional treatment? Method: Five semi-structured interviews have been conducted at 2 institutions that treat adolescents with mainly substance abuse. The transcripts of the interviews have been analyzed using the phenomenological hermeneutic method. Findings and conclusion: The results in this study are strongly consistent with the results of the study conducted by Acri et al. (2012). To maintain an existence without substance abuse, it was important to have school or other daytime activities, good structure, a supportive network, leisure activities, and good follow-up from the home municipality. The aftercare should be conducted by a person the adolescent has built up a trusting relation with before discharge from institutional treatment. It has emerged that there are improvement potential in some municipalities in relation to following up the adolescents adequately, thus giving them better opportunities and hope for a future without substance abuse. Keywords: Adolescents, substance abuse, substance abuse treatment, aftercare, recovery, mental health

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6173