Uhøflighet på operasjonsstua – anestesisykepleieres erfaringer

Author(s)

Publication date

2019

Series/Report no

InspirA - Tidsskrift for anestesi- og intensivsykepleiere;Nummer 4

Publisher

Norsk Sykepleierforbund

Document type

Abstract

Bakgrunn. Anestesisykepleiere jobber daglig tett på andre yrkes grupper i et høyteknologisk miljø og under tidvis krevende omstendigheter. Godt teamarbeid er essensielt for å gjennom føre arbeidet inne på en operasjonsstue. En arbeidssituasjon som i utgangspunktet opp leves som stressende, vil kunne få negative konsekvenser. Arbeidsmiljø, arbeidsglede, kommunikasjon og samarbeid blir markant redusert av uhøflig oppførsel. Hensikt. Hensikten med denne studien var å få kunnskap om hvilke erfaringer og opplevelser anestesisykepleiere har vedrørende uhøflighet og samarbeidsklima på operasjonsstuene. Metode. I studien er det benyttet kvalitativ metode med et deskriptivt, utforskende design. Data er samlet inn via to fokusgruppe intervjuer med totalt 8 anestesisykepleiere. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholds analyse. Resultater. Fire temaer ble identifisert: ‘varierende høflighet blant medarbeidere’, ‘uhøflighet ødelegger arbeidsgleden’, ‘uhøflig kommunikasjon skaper konflikter’ og ‘mestrings strategier ved uhøflighet’. Samtlige informanter hadde rike beskrivelser av egne erfaringer med uhøflig het. Når de ble stående i slike situasjoner, følte de ubehag og reagerte med sjokk, apati, sinne og et ønske om å komme seg videre med arbeidet. Flere mente at slike situasjoner ble hengende igjen i en tid etterpå. Informantene beskrev det som et sjokk å være ny ut dannet eller student da de som ferske i faget oftere opp levde uhøflig oppførsel på jobb. Konklusjon. Resultatene tyder på at anestesi sykepleiere er velkjent med temaet uhøflighet på operasjonsstua. Det er indikasjoner for at det er et røft arbeidsmiljø, men informantene mener kulturen er i endring. Uhøflighet oppleves som ubehagelig og anestesi sykepleiere stiller spørsmålstegn ved hvorfor det må være slik på jobb. Informantene var samstemte i at dette er noe de blir vant til etterhvert, men at dette likevel er problematisk.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://www.anestesisykepleierne.no/fag-og-utdanning/manedens-fagartikkel/uhoflighet-pa-operasjonsstua
  • https://hdl.handle.net/10642/7951