Tverrprofesjonelle legemiddelgjennomganger i hjemmebaserte tjenester; en utfordring?

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

Geriatrisk sykepleie;Nr 02

Publisher

Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe

Document type

Abstract

Bakgrunn: Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk gjennomgang av pasientens legemidler for å sikre hensiktsmessig bruk og forebygge pasientskader. Den skal baseres på en samstemt legemiddelliste av de legemidlene personen faktisk bruker. Hensikt: Å undersøke hvordan hjemmesykepleiere og farmasøyter opplever tverrprofesjonelle LMG og hvordan pasienten har vært involverte. Metode: Det ble gjennomført fire fokusgruppeintervjuer som besto av åtte hjemmesykepleiere og to farmasøyter. Vi benyttet kvalitativ beskrivende tematisk analyse. Resultat: Farmasøyter og sykepleiere pekte på tre sentrale områder i erfaringen med LMG; kvalitet i medikamentbehandling, sårbare pasienters medbestemmelse og mangelfull kunnskap om de involverte profesjonene. Utbytte av tiltakene etter LMG erfares som gode for pasienten. Særlig de skrøpelig eldre er mindre delaktige i LMG. Kvalitetsbrist blir avdekket både i kjennskap til pasientens medisiner og brist på en organisatorisk struktur for videre oppfølging av legemiddelrelaterte problemer som ble identifisert. Konklusjon: Legemiddelgjennomgang er en ny måte å arbeide sammen på og innebærer endringer i arbeidsmåter både individuelt og organisatorisk. Dypere innsikt og kunnskap om hverandres fag og oppgaver er en nødvendighet for å få til nye samarbeidsmåter på en god og effektiv måte.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://www.nsf.no/fagtidsskrift/artikkelliste/264394
  • https://hdl.handle.net/10642/7941