Tverrfaglig samarbeid : pynt eller praksis?

Author(s)

Publication date

2010-11

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne studien har sett nærmere på fenomenet tverrfaglig samarbeid i lys av Bourdieu og hans teorier om makt og posisjoner. Tverrfaglig samarbeid er en arbeidsform som innebærer at ulike yrkesgrupper utfyller hverandre gjensidig for en mest mulig helhetlig tilnærming til brukernes behov. Samtidig viser Bourdieu hvordan det hele tiden vil foregå kamp om makt og posisjoner innenfor et felt. Hvordan legger man til rette for likeverd og respekt når ulike yrkesgrupper med ulik faglig tilnærming skal jobbe sammen? For å belyse denne problemstillingen har jeg intervjuet fire ledere og en veileder av tverrfaglig sammensatte personalgrupper. Jeg har ikke fokusert på lederrollen i seg selv, men deres refleksjoner rundt fenomenet tverrfaglig samarbeid og den dynamikken som utspiller seg i egen enhet. På bakgrunn av dette har jeg sett nærmere på hvordan informantene har lagt til rette for tverrfaglig samarbeid i praksis. Min hovedproblemstilling har vært: Er det mulig å identifisere noen suksesskriterier for tverrfaglig samarbeid - og hva er eventuelt de største utfordringene?
This study has looked closely at the phenomenon of interprofessional collaboration in the light of Bourdieu and his theories on power and positions. Interprofessional collaboration is a method that means that different work groups complement each other mutually. This in order for a holistic approach to the clients needs. At the same time Bourdieu shows that there will be an ongoing struggle for power and position inside the group. How then to facilitate equality and respect, when different occupations with different professional approaches are going to work together? To look closer at this problem I have interviewed four leaders and one supervisor of interprofessional compounded groups of professionals. I have not focused on the leadership role as such. Rather locked at their reflections around the concept of interprofessional collaboration and the dynamics that are unfolding in their team. On the basis of this I have looked closer on how the informants facilitate interprofessional collaboration in practical use. My main question has been: Is it possible to identify some success criteria regarding interprofessional collaboration - and what might be the main challenges

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/548