Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018)

Publisher

Norsk Atferdsanalytisk Forening

Document type

Abstract

Atferdsanalyse i behandling av kliniske problemer – som angst eller depresjon – har de siste årene fått fornyet oppmerksomhet som ledd i videreutviklingen av mindfulness-basert atferdsterapi. Målet med artikkelen er å oppsummere den historiske utviklingen til klinisk atferdsanalyse, samt gi en kort aktuell oversikt over behandlingsformer i klinisk atferdsanalyse. Først presenteres den historiske utviklingen av klinisk atferdsanalyse gjennom tre generasjoner med atferdsterapi. Vi gir en kortfattet innføring i de mest sentrale behandlingsformene i tredje generasjons atferdsterapi med fokus på Dialektisk atferdsterapi, Atferdsaktivering, Aksept og forpliktelsesterapi og Funksjonell analytisk psykoterapi. Deretter vil tredje generasjons atferdsterapi oppsummeres i tre sentrale kjennetegn: Mindfulness, bruk av funksjonelle analyser sammen med pasienten, og etablering av verdi-baserte atferdsrepertoar. Avslutningsvis diskuterer vi behov for forskning som kan forbedre klinisk utforming og den empiriske støtten til klinisk atferdsanalyse i fremtiden.
Clinical behavior analysis has recently gained new attention, partly due to the recent developments in Mindfulness-based behavior therapy. The aim of the current article is to briefly describe the historical development of Clinical behavioral analysis and provide a relevant overview of the different types of treatment. The historical development of Clinical behavioral analysis is described through three generations of behavioral therapy. A brief introduction to third generation treatments - such as Dialectical Behavior Therapy, Behavioral Activation, Acceptance and Commitment Therapy, and Functional Analytic Therapy – is provided. Mutual elements essential for the third-generation treatments are illustrated by three key characteristics: Mindfulness, the use of functional analysis together with the patient, and the development of value-based behavioral repertoires. In the end, we discuss the need for more research that can further improve the treatment’s feasibility and design and enhance the empirical support of clinical behavior analysis in the future.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6580