Toksiske og essensielle metaller, status hos gatenarkomane

Author(s)

Publication date

2014

Series/Report no

MAEH;2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Bakgrunn og mål: Gatenarkomane har en komplisert livssituasjon, blant annet med mange utfordringer tilknyttet helse og ernæring. Høy risiko for infeksjoner og et mangelfullt og ensidig kosthold gjør dem svært utsatt for sykdom. I hvilken grad status av toksiske og essensielle metaller kan bidra til en forverret helsetilstand hos gatenarkomane har hittil vært uklart. Hensikten med denne oppgaven var derfor å beskrive forekomst av toksiske og essensielle metaller hos gatenarkomane, sammenligne denne med en referansegruppe som representerer normalpopulasjonen i Norge, i tillegg til referanse – og grenseverdier der det finnes. Utvalg og metode: Materialet til denne oppgaven ble samlet inn i forbindelse med en studie gjort på gatenarkomane i Oslo i tidsrommet november 2001 til april 2003. Datainnsamlingen besto i antropometriske målinger, intervju, 24 timers kostholdsundersøkelse, samt blod- og hårprøver. Hos 85 gatenarkomane ble det foretatt komplette blodanalyser av toksiske og essensielle metaller. I tillegg ble det utført håranalyser på 19 respondenter for de metallene der også hår er en god biomarkør. Det ble deretter utført statistiske beregninger på tallmaterialet. Resultater: Blodkonsentrasjonen av de toksiske metallene bly, kvikksølv og arsen og de essensielle metallene sink, selen og jern viste seg å være signifikant lavere hos gatenarkomane sammenlignet med referansegruppen, mens mangan var signifikant høyere. Konklusjon : Ved å sammenligne matinntak hos gatenarkomane med referansegruppen og NORKOST 3, ses det et lavere inntak hos gatenarkomane for de fleste matvaregrupper. Det er sannsynlig at dette ligger til grunn for de tilfellene der gatenarkomane har lavere status av toksiske og essensielle metaller enn referansegruppen. Det er også rimelig å anta at høyere mangankonsentrasjonen skyldes de lave nivåene av serum ferritin. Den største trusselen mot gatenarkomanes helse som ble funnet i disse resultatene er sannsynligvis lave konsentrasjoner av de essensielle metallene sink, selen og jern. Mangel på disse metallene gjør en allerede sårbar gruppe, med høy infeksjonsrisiko, ytterligere utsatt for sykdom. Det er mye usikkerhet rundt helserisikoen forbundet med funnene av toksiske metaller hos gatenarkomane, og selv med lavere konsentrasjoner enn referansegruppen kan ikke skadelige helseeffekter utelukkes. Likevel forteller dette sannsynligvis mest om et generelt dårlig kosthold og en dårlig ernæringsstatus blant de gatenarkomane

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2055