Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Document type

Description

Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Abstract

Tema for denne avhandling er Tilpasset opplæring og bruk av skolebiblioteket som læringsarena. Jeg undersøker begrepet tilpasset opplæring og hvilken rolle bruk av skolebiblioteket som læringsarena har i realiseringen av tilpasset opplæring. Avhandlingen har følgende problemstilling: Hvilken rolle spiller bruk av skolebiblioteket som læringsarena i lærerens arbeid med tilpasset opplæring? Hva gjør elevene på skolebiblioteket når de er der i undervisningstiden? Jeg undersøker også folkebibliotekets rolle i undervisningen der det er relevant. Problemstillingene analyseres i et flerkulturelt pedagogisk perspektiv. Lærerne arbeider innenfor skolens rammer og er påvirket av ledelsens strategiske planer og prioriteringer. Jeg undersøker virkningen av disse prioriteringer på lærerens bruk av skolebiblioteket som læringsarena i arbeidet med tilpasset opplæring. Undersøkelsen er gjennomført i skoleåret 2007-2008 i en barnskole med 75 % minoritetsspråklige elever. Empirien er basert på kvalitative intervjuer med rektor, kontaktlærer på 3. trinn, morsmålslærere på skolen, skolebibliotekar og bibliotekar i folkebibliotekets filial i tillegg til observasjoner av elever på 3. trinn på skolebiblioteket og i klasserommet. Trollskogen skole har en internasjonal profil og definerer utvikling av positiv identitet hos elevene som et viktig element i realiseringen av tilpasset opplæring. Undersøkelsen viser at Trollskolen skole prioriterer morsmålsopplæring fra første til fjerde trinn og tospråklig fagopplæring på mellomtrinnet. Samtidig viser undersøkelsene at bruk av biblioteket som læringsarena ikke var en integrert del av lærerens arbeid med tilpasset opplæring skoleåret 2007-2008. Forskning viser at biblioteket er en differensiert læringsarena. Det gjør skolebiblioteket til et egnet sted for å tilpasse undervisning og læring til den enkelte elevs behov. Både ledelsen og lærere omtaler biblioteket som en ressurs, men mangel på kvalifisert bemanning på skolebiblioteket hindret lærerens bruk av skolebiblioteket som læringsarena og reduserte dets pedagogiske og kulturelle funksjon. Undersøkelsen viser også at bruk av folkebiblioteket ikke kan kompensere den pedagogiske funksjonen til skolebiblioteket. Det er behov for at skolen definerer skolebiblioteket som et integrert element i skolens planer og arbeid med tilpasset opplæring. Undersøkelsen viser at de majoritetsspråklige elevene hadde større tilgang på litteratur hjemme enn de minoritetsspråklige elevene. Dette gav de majoritetsspråklige elevene et fortrinn. For minoritetsspråklige elever blir det derfor særlig viktig å få tilgang til litteratur og læremidler gjennom skolebibliotek og folkebibliotek. Samtidig viser undersøkelsen at både majoritetsspråklige og minoritetsspråklige elever trenger veiledning fra en kvalifisert skolebibliotekar i forbindelse med utvikling av egen lystlesing og søk etter litteratur og læremidler på skolebiblioteket.
The topic of this thesis is adapted education (tilpasset opplæringt) and use of the school library as learning arena. I examine the term adapted education and the role of the school library as learning arena in the realization of adapted education. The research questions are: Which role does use of the library as learning arena play in the teachers work with adapted education? What activities do the pupils undertake while they are in the school library in school time? I examine also the role of the public library in teaching where it is relevant to do so. The research questions are analysed in a multicultural pedagogical perspective. Teachers work within the school’s framework, and they are influenced by the strategy plans and prioritizations of the school leadership. I examine the influence of these prioritizations on the teacher’s use of the school library as learning arena to realise adapted education. The research is carried out in the school year 2007-2008 in a primary school with 75% minority language pupils and the data is based on qualitative interviews with the headmaster, the class teacher of a third grade class, pupils from third grade, first language teachers for minority pupils, the school librarian and a librarian from the public library in addition to observations of third grade pupils in the school library and in the classroom. Trollskogen primary school has an international profile. The school defines developing a positive identity for pupils as an important element for the realisation of adapted education. The research shows that Trollskogen primary school prioritizes mother language teaching from 1st to 4th grade. The school gives also bilingual teaching in subjects from 5th to 7th grade. At the same time, the research shows that use of the library as learning arena was not integrated into the teachers work with adapted education in the school year 2007-2008. Research has shown that the library is a differentiated learning arena. That makes the school library a suitable place to adapt and adjust instructions to the needs of the individual pupil. The school leadership and the teachers describe the library as a resource, but the lack of a qualified librarian in the school library hinders the teacher’s use of the school library as learning arena and reduces it’s pedagogical and cultural function. The research shows that using the public library can not compensate the pedagogical function of the school library. There is need for the school to define the school library as an integral part of teachers’ work with adapted learning. The research shows that the majority language pupils had greater access to literature at home than their minority language fellows. This gives the majority language pupils an advantage. Therefore it is important for minority language pupil to get access to literature through the school library and the public library. The research shows also that both majority and minority pupils need the guidance and advice of a qualified school librarian in developing their desire for reading and in their search for literature and other sources of learning.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/908