Tillitsbasert ledelse - en studie av forholdet mellom tillit og kontroll innad i barnehagesektoren i en bydel i Oslo

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

I oktober 2015 ble Oslo kommunes langvarige borgerlige styre erstattet av et rødgrønt. Det nye byrådets viktigste signal innad til kommunens organisasjon var at tillitsbasert ledelse skal være grunnlaget for styring av kommunen. Denne oppgaven tar for seg hvordan ansatte og ledere i barnehagesektoren i en bydel forstår tillit og tillitsbasert ledelse. Vi har særlig sett på hvordan ulik tillits- og kontrollforståelse kan gi seg utslag i relasjonen mellom de styrende og styrte i styringskjeden. Vi belyser tillitsbegrepet, ulike kjennetegn ved det og relevante sammenhenger der tillit er en kvalitet. Videre utdyper vi to grunnformer for institusjonsforståelse, en tykk og en tynn. Den tynne er incentivorientert og preget av at det settes i verk mange kontrollmekanismer før tillit kan etableres. Den tykke er normorientert og kontrollen kommer som en indirekte effekt av at det er bygget opp tillitsrelasjoner i organisasjonen. Disse teoretiske perspektivene er sammenholdt med våre 14 informanters refleksjoner omkring tillit og tillitsbasert ledelse. Vi har strukturert materialet opp mot fire utfall av institusjonell tillits- og kontrollforståelse, avhengig av om informantene er i den styrende eller den styrtes posisjon og avhengig av om de uttrykker en tynn eller tykk institusjonsforståelse. Vi fant at det var sterkt sammenfall hos styrende og styrte når det gjelder behovet for kontrollmekanismer knyttet til sikkerhet, som er et tydelig uttrykk for tynn forståelse av forholdet mellom tillit og kontroll. Der styrende hadde tynn og styrte en tykk forståelse advarte de styrte særlig mot for sterk detaljstyring, og vi så blant annet eksempler på neglisjering. Der det er sammenfall, at både de styrende og styrte har den samme tykke forståelsen av forholdet mellom tillit og kontroll ble blant annet verdier som reell deltakelse, tilbakemelding, åpenhet, samt det å gi og å få ansvar fremhevet. Vi fant også en tendens til at ansatte på de lavere nivåene i styringskjeden ga uttrykk for en tykkere forståelse enn det vi fant i de øverste nivåene. Alle informantene utrykte eksplisitt forståelse for at det følger et særlig stort ansvar med å arbeide med små barn, i barnehagen.
Oslo's longstanding bourgeois rule was replaced by a red-green in October 2015. The new City council's main signal within the municipal organization was that trust-based leadership should be the basis for the management. In this paper we examine how employees and employers in the kindergarten sector in one district of Oslo understand the trust and trustbased leadership, and what they believe are the assumptions for such leadership based on their positions in the control line. We have particularly highlighted how different perspectives on trust and control understanding can be manifested in the relationship between the employees and employers. We highlight the concept of trust, different characteristics and relevant relationships where trust is a quality. Furthermore, we elaborate two basic forms for institutional understanding, one thick and one thin. The thin understanding is incentive-oriented and characterized by the fact that many control mechanisms are put in place before trust can be established. The thick understanding is norm-oriented and control comes as an indirect effect of building trust relationships in the organization. These theoretical perspectives are compared with our 14 informant’s reflections on trust and trust-based leadership. We have structured the material against four different outcomes of institutional trust and control, depending on whether the informants are in the position of employees or employers and depending on whether they express a thin or thick institutional understanding. We found that there was strong coincidence both with the employees and the employers associated with the need for control mechanisms related to security measures, a clear expression of a thin institutional understanding. Where the employers had thin and employees a thick understanding, warned the employees especially against excessive detail management, and we saw examples of neglect. Where it is coincidentally that both the employees and employers have the same thick understanding of the relationship between trust and control, values sh as real participation, openness, giving and gaining attention were highlighted. We also found a tendency for employees at the lower levels of the management chain to express a thicker understanding than we found in the top levels. All informants expressed an explicit understanding of the huge responsibility of working with children.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5294