Terapeutisk allianse i pilotprosjektet ”Rask psykisk helsehjelp”

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Hensikt: Psykiske lidelser beskrives som en av våre største helseutfordringer. Angst, depresjon og rusrelaterte lidelser er de lidelsene som rammer flest. Forskning og erfaring tilsier at alliansen er viktig for utfallet av terapien og det tar lang tid å bygge gode og trygge allianser mellom terapeuter og klienter. Formålet med denne studien er å undersøke hvilke forhold som har betydning for allianse i korttidsterapi. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i et spesifikt tilbud som er et pilotprosjekt, ”Rask psykisk helsehjelp”. Teoretisk forankring: I denne studien er det lagt vekt på teori og empiri fra flere aspekter som er innvirkning på problemstillingen. Det er beskrevet teori og empiri i forhold til diagnose, fellesfaktorer, kognitiv adferdsterapi, terapeutisk allianse og veiledet selvhjelp. Metode: Fire terapeuter i en bydel som er med i pilotprosjektet ”Rask psykisk helsehjelp” ble intervjuet ved hjelp av et semistrukturert intervju. De ble bedt om å beskrive hvilke forhold som har betydning for alliansebygging i korttidsterapi. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd, transkribert og deretter analysert fenomenologisk, ved hjelp av metoden systematisk tekstkondensering. Resultater: Tre hovedkategorier ble identifisert; Prosjektets rammer, pasientens utgangspunkt og terapeutens ferdigheter. Konklusjon: Funn fra studien viser at det er flere forhold som påvirker alliansen i et korttidstilbud. Informantene vektlegger at det er viktig hvilke pasienter som kommer til terapi. Det må være pasienter uten for stor bagasje og alvorlig historikk og som er villige til og evner å jobbe hardt for å oppnå bedring. Informantene sier at CBT som tilnærmingsmåte har aspekter ved seg som påvirker alliansen. Dette fordi metoder og teknikker i CBT gir pasientene konkrete oppgaver å jobbe med, noe som i mange tilfeller fører til at pasientene raskt opplever bedring av symptomene, dette påvirker alliansen på en positiv måte. Informantene er også opptatt av at terapeutene må inneha noen egenskaper for å bygge allianse. Dette er blant annet å vise interesse, vise empati, være ekte og å dele av egne erfaringer. Når disse forholdene er på plass vektlegger ikke informantene den korte tiden de har til rådighet.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5439