Teknologiens konsekvenser? En studie om ungdoms psykiske helse og mediebruk

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Antallet unge som rapporterer om psykiske plager øker, samtidig som den teknologiske utviklingen har ført til nye fritidsaktiviteter og måter å sosialisere på. Den gjennomgående problemstillingen i denne studien er hvorvidt tid brukt på sosiale medier og dataspill har en sammenheng med selvrapporterte angst- og depresjonsplager, og hvordan kjønn påvirker denne sammenhengen. Utvalget består av ungdoms- og videregåendeskoleelever fra hele Norge (N=240 652) som har deltatt i Ungdata sine nasjonale spørreundersøkelser i perioden 2015 – 2017. Gjennom en kvantitativ-deduktiv metode blir fire hypoteser testet, og resultatene viser at det er en sammenheng mellom tid brukt på sosiale medier og dataspilling, og angst- og depresjonsplager. Av jentene som bruker mest tid på sosiale medier rapporterer 17,4 prosent om et høyt nivå av angstplager, og 29,5 prosent om et høyt nivå av depresjonsplager. Tilsvarende tall for guttene er mye lavere, henholdsvis 4,6 prosent og 12,2 prosent. Av jentene som spiller mest dataspill rapporterer 26,1 prosent om et høyt nivå av angstplager, og hele 38 prosent om et høyt nivå av depresjonsplager. Tilsvarende tall for guttene er 3,4 prosent og 9,9 prosent. I tre av de fire hypotesene blir det påvist signifikante kjønnsforskjeller. Unntaket er den første regresjonsmodellen hvor det ikke ble funnet signifikante forskjeller mellom kjønnenes påvirkning av sosiale medier. Funnene viser også at depresjonsplager er mer utbredt enn angstplager blant ungdommen i utvalget. Når det kommer til sosialt arbeid viser dette viktigheten av å ha et nyansert og bevisst forhold til moderne teknologi, da de unge bruker mye tid på sosiale medier og dataspill, og disse fenomenene ser ut til å ha en sammenheng med psykiske plager.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7674