Tegning: Kategoriseringer og refleksjoner. -­‐ Analyse av en tegnekampanje

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i estetiske fag

Abstract

Denne masteroppgaven omhandler tegning og har fokus på hvorfor vi bør tegne mer enn hva vi gjør i dag. Jeg har analysert deler av den engelske tegnekampanjen The Campaign for Drawing, og sett på hvordan kampanjen beskriver og argumenterer for tegning. Ved å analysere The Campaign for Drawing ønsker jeg å se på hvilke verdier de tillegger tegning og om det er noe kampanjen vektlegger som bør integreres i den norske skolen. Jeg har jobbet ut fra følgende problemstilling: Hva er The Campaign for Drawing? -­‐Hvilke argumenter benytter kampanjen for å promotere tegning? Jeg håper at refleksjoner rundt disse argumentene vil føre til at flere ser nytten og verdien av å tegne. Jeg forsøker å belyse hvilke kompetanser som kan utvikles med tegning, hvilke fordeler arbeid med tegning gir. Hva kan en lære av ulike tilnærminger til tegning? Hva gjør tegning relevant i en globalisert verden? Hvorfor er vi der vi er i dag i forståelsen av tegnefaget? Hvilke ideal og forbilder etablerer faginnholdet og styrer praksis? For å gi mulige forklaringer på dette vil jeg se på tegnefagets historie i skolen, sett i et internasjonalt lys. Argumentene som kommer frem i analysen presenteres tematisk. Jeg drøfter ut fra to perspektiver som jeg opplever fremtrer tydelig i kampanjens tekster; tegning som verktøy for å lære og tegning som en del av dannelsen. Mitt ønske er at denne oppgaven kan være et bidrag i legitimeringen av tegning som en grunnleggende ferdighet og en byggestein i norsk grunnskole for fremtiden, og at den kan bidra til å utvide forståelsen av hva tegning kan være og hvordan en kan jobbe med tegning slik at tegning blir en naturlig del av vår kommunikasjon og visuelle kompetanse.
This thesis deals with drawing and focus on why we should draw more than we do today. I have analyzed parts of the English drawing campaign The Campaign for Drawing, and looked at how the campaign describes and argues drawing. By analyzing The Campaign for Drawing I want to look at what values they attach drawing and if there is anything the campaign emphasizes that should be integrated in the Norwegian school. I have worked on the following research question: What is The Campaign for Drawing? -­‐What Arguments were used in the campaign to promote drawing? I hope that reflections on these arguments will cause more people to see the usefulness and value of drawing. I try to shed light on the competencies that can be developed with drawing, which benefits work on drawing provides. What can one learn from different approaches to drawing? What makes drawing relevant in a globalized world? Why are we where we are today in our understanding of the art of drawing? Which ideals and exemplars establish academic content and controls the practice? To provide possible explanations for this I would look for signs to the history of the school, seen in an international light. The arguments that appear in the analysis are presented thematically. I discuss from two perspectives that I experience emerges clearly in campaign texts; drawing tools to learn and drawing as part of the formation. My wish is that this task can be a contribution to the legitimisation of drawing as a basic skill and a building block in the Norwegian primary school for the future, and that it can help broaden the understanding of what drawing can be and how to work with drawing so drawing becomes a natural part of our communication and visual skills.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3360