Tanker, ønsker og forhåpninger vedrørende alderdommen : seks kvinner med pakistansk bakgrunn på et seniorsenter

Author(s)

Publication date

2010-11

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i Sosialt arbeid

Abstract

Denne oppgaven er skrevet som et bidrag til å nyansere begrepet ”den kommende eldrebølgen”, som vil huse flere enn bare 68-generasjonen. Eldreomsorgen vil møte nye utfordringer, dilemmaer og muligheter med den betraktelig mer mangfoldige eldregenerasjonen som står for døren. Statistikken tilsier at neste generasjon eldre vil leve lengre og være friskere enn sine forgjengere, og det vil stille høyere og muligens andre krav til særlig den delen av eldreomsorgen som skal tjene noe mer enn bare helseproblematikken. Oppgaven tar for seg hvilke tanker, ønsker og forhåpninger et utvalg kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn har vedrørende alderdommen i Norge, og hvordan dette kan benyttes til å belyse driften av seniorsentrene i dag og hvilke grep som bør tas for å sikre meningsfylte tilbud og tjenester til samtlige av morgendagens eldre. Kvinnene vektlegger kontakt med barn og familie, tilrettelegging for å bo hjemme, ha et sosialt nettverk, og være deltakende og i aktivitet som det viktigste for den gode alderdommen. Studien viser imidlertid at språket åpner og lukker for mulighet til deltakelse på mange arenaer, også seniorsenteret, og det er en fare for at eldre mennesker med lite norsk språkkunnskap kan bli ekskludert på de få arenaene som er tiltenkt deres aldersgruppe.
This Master's thesis is written as a contribution to nuance the term "the forthcoming elderly wave", that will comprise more than just the 68'generation. The elderly care is going to meet new challenges, dilemmas and opportunities with its significantly more diverse elderly generation which is approaching. The statistics is implying that the next generation elders will live longer and have better health than its predecessors, and this demands higher and possibly different requirements to especially the part of the elderly care that is going to serve something more than just the health issues. The thesis examines what thoughts, whishes and expectations a group of women with ethnical minority background has regarding old age in Norway, and how this can be used to focus on the management of the senior centers today, and what measures that should be taken to ensure meaningful activities to every senior citizen of tomorrow. As most important for a good retirement, the women emphasize keeping in touch with family, to be able to live at home, to have a social network, and to be participating and in activity. This study shows however that the language opens and closes the possibility of participation in many arenas, the senior centers included, and there is a danger of elderly people with little Norwegian language skills being excluded from the few arenas that is intended for their age group.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/549