Sykepleierstudenter og læring i faget anatomi, fysiologi og biokjemi

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling

Abstract

Sykepleierstudenter har vanskeligheter med å tilegne seg kunnskaper i de naturvitenskapelige fagene. Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt ved OsloMet - storbyuniversitetet, som har som overordnet mål å forbedre anatomi, fysiologi og biokjemi (AFB)-kursene i sykepleierutdanningen. Hensikt: Hensikten med studien er å beskrive sykepleierstudenters opplevelse av egen læring i faget AFB og belyse forhold som kan fremme læring. Metode: Et deskriptivt design er valgt og data er samlet inn gjennom 8 semistrukturerte forsknings-intervjuer av sykepleierstudenter ved OsloMet høsten 2017. Analysen er hovedsakelig basert på Malterud (1) sin systematiske tekstkondensering, men også Kvale and Brinkmann (2) sine 5 trinn for analyse av kvalitative intervjuer. Resultat: AFB er et krevende fag som er vanskelig å forstå. Repetisjon og aktivisering, både i form av egeninnsats/selvstudie og læreraktivisering fremmer læring i AFB. Studentene ser på faget som «nøkkelen til å gå videre» i sykepleierfaget. Konklusjon: Mengden fagstoff som skal gjennomgås og læres på veldig kort tid er en stor utfordring. Studentene ønsker seg flere forelesninger og studiegrupper med lærer. Det sees en tendens til mer bruk av digitale læringshjelpemidler blant førsteårsstudentene enn blant tredjeårs-studentene.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7047