Sykepleieres kompetanse om smerte og smertelindring hos pasienter med opioidavhengig rusmisbruk

Author(s)

Publication date

2010-05

Document type

Description

Master i klinisk sykepleievitenskap

Abstract

Bakgrunn Misbruk av narkotiske stoffer utgjør et stort sosialt og helsemessig problem. Det er anslått at det er opptil 15 000 sprøytemisbrukere i Norge, hvorav 90 % misbruker opioider. Rusmisbrukere får ofte alvorlige bakterielle infeksjoner, skader og traumer, som krever sykehusinnleggelse. Dette er tilstander som medfører smerte og lidelse. Det er begrenset forskning om sykepleieres kompetanse om dette temaet Problemstilling Studiens intensjon er å kartlegge hvilken kompetanse sykepleiere har om smerte/smertelindring hos pasienter med opioidavhengige misbruk som er innlagt i sykehus. Metode Studien bruker kvantitativ metode med ikke-eksperimentell design. Det er en beskrivende tverrsnittsstudie. Det utføres en kartlegging med et selvadministrerende spørreskjema. Spørreundersøkelsen er utført ved sju medisinske og ortopediske enheter ved to sykehus. Det er benyttet hensiktsmessig utvalg. Resultat Sykepleieres kompetanse om smerte/smertelindring hos opioidavhengige pasienter kan beskrives som erfaringsbasert, ikke kunnskapsbasert. Sykepleiere har grunnleggende positive holdninger og gir uttrykk for sympati ovenfor rusmisbrukere. Studien indikerer at sykepleieres holdninger ikke er like positive når det gjelder vurdering av rusmisbrukeres smerteopplevelse og hvordan de ser på relasjonen med rusmisbrukere som pasientgruppe. Studien antyder også at det kan være barrierer mot smertebehandling hos pasienter med opioidavhengig rusmisbruk. Barrierene kan være både kunnskapsmangel og organisatoriske utfordringer.
Background Drug abuse is a major social and health problem. There are approximately 15,000 drug abusers in Norway who inject drugs, of whom 90 % abuse opioids. Drug abusers often get serious bacterial infections, injuries and traumas which require hospital treatment. These conditions cause pain and suffering. There is limited research on nurses’ competence about this topic. Research problem The intention of this study is to describe which competence nurses have about pain/pain treatment in opioid abusers who receive hospital treatment. Methodology The study uses quantitative methodology with non-experimental design. It is a descriptive, cross-sectional study. A survey using a self-administered questionnaire has been carried out. The sample involves seven medical and orthopedic units at two urban hospitals in Norway. Sample selection has been determined by purposive sampling. Results It may be maintained that nurses’ competence about pain/pain treatment in opioid abusers is based on experience, not on evidence. Nurses’ attitudes towards drug addicts are basically positive. They express sympathy with drug addicts and their difficult living conditions. However, the study indicates that nurses’ attitudes are less positive when it comes to their opinion of the pain experiences of drug addicts. Nurses also find it difficult to be in a professional relationship with drug-addicts. The results also indicate that there may be barriers to pain treatment. The barriers may be both lack of knowledge as well as organizational factors.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/625