Styring i NAV – hva gir resultater? En kartlegging og analyse av resultatstyring i store NAV-kontorer

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Denne studien analyser resultatstyring i offentlige partnerskap. Gjennom semi-strukturerte intervjuer og dokumentgjennomgang, har studien kartlagt styringsgrep i store NAV-kontorer og sett nærmere på om det er sammenheng mellom valg av styringsgrep og resultatoppnåelse. NAV-kontorene er organisert som et partnerskap mellom stat og kommune. I møtet mellom de to styringslinjene skapes det er mulighetsrom, som også kan sees på som et brudd i den hierarkiske statlige styringen. Undersøkelsen viser at lederne ved store NAV-kontorer samtidig har fått og aktivt tatt det handlingsrommet som følger av partnerskapsmodellen. Kartleggingen viser at styring av store kontorer med enhetlig ledelse er preget av de sentrale styringsmodellene, men ulikheten viser seg i styringsgrad og bruk av verktøy. Denne ulikheten synes muliggjort av frihet og tillit mellom NAV-ledere og partene i de lokale partnerskapene. Tilnærmingen til styringsverktøy lokalt virker pragmatisk og kontekstuell, men ikke nødvendigvis tilfeldig eller vilkårlig. En utstrakt pragmatisme ser ut til å være nødvendig for å løse oppdraget som kontorene er gitt. Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å slå fast at noen styringsgrep gir bedre resultater enn andre. Undersøkelsen gir imidlertid indikasjoner på at NAV-leders bakgrunn kan påvirke resultatoppnåelsen på henholdsvis statlige og kommunale tjenester.
This study provides an analysis of performance management in public partnerships. Using semi-structured interviews and document studies, a survey of management measures utilized in large NAV offices has been performed. Further, the study takes a closer look at whether there is a correlation between the chosen management method and the performance achieved. The NAV offices are organized as a partnership between the state and local municipalities. As the two lines of management meet, a range of new possibilities occur that may be seen as a discontinuation of the hierarchical management of the state. The survey shows that managers of the large NAV offices both has been given and actively taken the leeway that is a consequence of the partnership model. The survey shows that management of large offices with a unified management are influenced by the central management models ,the differences are however seen in the degree of management and how tools are used. This difference seems to be enabled by freedom and the trust between NAV managers and the partners in the local partnerships. The approaches to management measures locally is considered being pragmatic and contextual, but not necessarily random and arbitrary. A high degree of pragmatism seems to be necessary to solve the mission the offices is given. There is not sufficient basis or findings to conclude that certain management measures yields better results than others. However, the study indicates the background of the NAV managers may influence the results achieved on state and municipal services respectively.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3094