Stukket av : en undersøkelse av hvordan kunstneriske strategier og arbeidsformer i prosjekter som jobber praktisk med kunst, natur og miljø kan åpne for arbeid med miljørelaterte spørsmål i skolen

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag

Document type

Description

Master i formgiving, kunst og håndverk

Abstract

The thesis that lies before you is a study on how practical projects can combine art, nature and environmental issues. The text ends in a reflection on how this project can open up for work on environmental issues in the Norwegian school subject, Kunst og håndverk. In order to attain an understanding of this area I have tried to answer the following questions: Which artistic strategies and working methods is noticeable in artistic projects that involve practice related to nature and environment? How can these strategies and working methods pave the way for work on environmental issues in the school subject Kunst og håndverk? In order to answer this problem I have selected two projects for further inquiry: Melliferopolis, by Christina Stadlbauer and Nyttige Kuber –et mindre miljøprosjekt by Elisabeth Mathisen. These projects combine beekeeping and art in different ways. For example is Nyttige Kuber –et mindre miljøprosjekt an environmental project where art gives a voice to the vulnerable position of bees in the world, while Melliferopolis is a transdisciplinary initiative where the focus is on the honeybees role in urban eco-systems. The idea is to look for artistic strategies and working methods in these concrete projects with the hope that they are representative for similar projects that combine art, nature and environment. The purpose of this inquiry is to assess whether the strategies and working methods used in the projects can open for work with environmental issues in the Norwegian school subject Kunst og håndverk. I have chosen to use Art Education for Sustainable Development (AESD) (Illeris, 2012) in order to connect the two sections of the problem. I try to give reasons for how and why Kunst og håndverk can be an arena for environmental issues through the four cornerstones; critical art education, poststructuralist strategies, visual culture pedagogy and community oriented visual practices. This is done by connecting the two projects with some of the cornerstones, simultaneously I reflect on the use of these and similar projects form a didactic point of view, in this way I hope to argue in favour of how practical work with nature and environment can create reverence of life. I also try to argue for how work with warious artistic strategies and working methods contribute to experimenting with communication of difficult and important topics.
Teksten som foreligger er en undersøkelse av hvordan arbeid med kunst, nature og miljørelaterte spørsmål kan kombineres gjennom praktisk arbeid. Teksten ender i en refleksjon rund hvordan slike prosjekter kan åpne for arbeid med miljørelaterte spørsmål i faget Kunst og håndverk. For å skape en forståelse av dette feltet har jeg forsøkt å svare på følgende spørsmål: Hvilke kunstneriske strategier og arbeidsformer kommer til syne gjennom kunstneriske prosjekter som innebærer praksis knyttet til natur og miljø? Hvordan kan disse strategiene og arbeidsformene åpne opp for arbeid rundt miljørelaterte spørsmål i faget Kunst og Håndverk? I arbeidet med å svare på problemstillingen har jeg valgt ut to prosjekter for nærmere undersøkelse: Melliferopolis av Christina Stadlbauer and Nyttige Kuber –et mindre miljøprosjekt av Elisabeth Mathisen. Disse prosjektene kombinerer birøkt og kunst på ulike måter, for eksempel er Nyttige Kuber –et mindre miljøprosjekt et miljøprosjekt hvor kunst bidrar til å formidle bienes sårbare posisjon i verden, mens Melliferopolis er et tverrfaglig prosjekt hvor fokuset rettes mot honningbiens rolle i det urbane øko-systemet. Tanken er at en undersøkelse av de kunstneriske strategiene og arbeidsformene i disse konkrete prosjektene kan bidra til å si noe om lignende prosjekter som forbinder kunst, natur og miljø. Formålet med denne undersøkelsen er å vurdere om de strategiene og arbeidsformene som fremkommer fra prosjektene kan åpne for arbeid med miljørelaterte spørsmål i Kunst og Håndverk. For å binde sammen de to delene av problemstillingen har jeg valgt å benytte meg av den epistemologiske plattformen for Art Education for Sustainable Development (AESD) (Illeris, 2012). Gjennom de fire hjørnesteinene; critical art education, poststructuralist strategies, visual culture pedagogy og community oriented visual practices forsøker jeg å begrunne hvorfor og hvordan Kunst og håndverk kan være en arena for å arbeide med miljørelaterte spørsmål. Dette gjør jeg gjennom å knytte de to prosjektene til noen av hjørnesteinene, samtidig som jeg reflekterer over bruken av disse to og lignende prosjekter fra et fagdidaktisk perspektiv. Slik håper jeg å argumentere for at praktisk arbeid med natur og miljø skaper ærefrykt for livet og at arbeid med varierende kunstneriske strategier og arbeidsformer bidrar til å eksperimentere med formidling av vanskelige og viktige tema

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1976