Studier av variabler som påvirker hukommelse

  • Walle_malks_nov2015.pdf (675k)

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MALKS;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

Det stilles ofte spørsmål rundt hvordan det er mulig å huske, eller å glemme. Hukommelse er interessant i seg selv, men det er et komplekst fenomen, mye fordi det ikke er mulig å studere det direkte. Hvordan er det mulig at en hendelse på et tidspunkt, har innflytelse på atferd som inntreffer på et annet tidspunkt? Det eksisterer en rekke tilnærminger som studerer fenomenet hukommelse, hvor det gjøres fortolkninger som baserer seg på prinsipper som er utledet fra eksperimentelle forsøk. Innenfor atferdsanalysen er analyseenhetene funksjonelt definert. Dette innebærer at manipulerbare variabler studeres for å kunne definere funksjonelle enheter. Dette vil si at atferdsanalysen leter etter gjeldende variabler som kontrollerer atferd. Innenfor hukommelsesforskning er det nødvendig å undersøke tiden det går mellom ny læring og det punktet hvor organismen ”husker”. Det første formålet med den foreliggende studien er å redegjøre for forskning på hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse. Det andre formålet er å fremvise resultater fra et studie hvor 30 forsøkspersoner ble eksponert for lengre og lengre tidsmessig utsettelse.
There are often asked questions about how is it possible to remember, or for that matter, to forget? Memory is interesting in and of itself but it is a vastly complex phenomenon, due in large part to the fact that it is impossible to study memory directly. How is it possible that a certain event at a particular point in time may influence behavior that occurs at a totally different point in time? There are a multitude of approaches that study the phenomenon that is memory, where interpretations are made based on principals founded on previous experiments. Within the field of behavior analysis the analysis units are functionally defined. This entails that manipulative variables are studied to be able to define functional units. This means that behavior analysis researchers are looking to find valid variables that control behavior. Within the field of memory research it is vital to investigate the time lapse between new learning and the point in time where the organism “remembers”. The first objective of this study is to explain memory research within Cognitive Psychology and Behavior Analysis. The second objective is to exhibit results from a study where 30 participants were exposed to longer and longer delay

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2928