Studenters bruk av Oria. En kvalitativ undersøkelse av informasjonsbehov i møte med et discovery-system

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

I denne masteroppgaven undersøkes det hvilke informasjonsbehov som får studenter til å bruke discovery-systemet Oria, og hvordan de bruker systemet til å finne informasjon som kan tilfredsstille disse behovene. For å avdekke dette, ble det ved bruk av Critical incident technique (CIT) gjennomført 20 semistrukturerte intervjuer med studenter tilknyttet et realfaglig universitetsbibliotek. Resultatene viser at studentene oppsøker Oria med ulike typer informasjonsbehov, med en hovedvekt av studierelaterte og known item-behov. Studentene bruker stort sett enkle søkemetoder, men avanserte søk ved mer sammensatte behov. De opplever at Oria best tilfredsstiller informasjonsbehov som er godt definerte. Resultatene diskuteres i lys av Ingwersens teori om tre typer informasjonsbehov: Conscious topical information need (CIN), Verificative information need (VIN) og Muddled information need (MIN). Analysen viser at disse behovstypene ikke er dekkende for studentenes informasjonsbehov, og to nye typer foreslås: Simple conscious topical information need (SCIN) og Muddled verificative information need (MVIN).
This master thesis examines what information needs leads students to use the Oria discovery system, and how they use the system to find information to satisfy these needs. To reveal this, the Critical incident technique (CIT) was used to conduct 20 semi-structured interviews with students affiliated with a science university library. The results show that students use Oria to satisfy different types of information needs, with a main emphasis on study-related and known item-needs. Students mostly use simple search methods, but advanced searches for more complex needs. They find that Oria best satisfy information needs that are well defined. The results are discussed in light of Ingwersen's theory of three types of information needs: Conscious topical information need (CIN), Verificative information need (VIN) and Muddled information need (MIN). The analysis shows that these types of needs do not cover all the students' information needs, and two new types are proposed: Simple conscious topical information need (SCIN) and Muddled verificative information need (MVIN).

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6723