Strategisk planlegging og styring i kommunesektoren: Utgjør det en forskjell på offentlig verdiskaping?

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Temaet i denne oppgaven er strategisk planlegging og styring i kommunesektoren, og i hvilken grad strategisk planlegging og styring har effekt på offentlig verdiskaping. Selv om det er en rådende oppfatning om at strategisk planlegging og styring fører til bedre resultater, har vi ikke kjennskap til at det er gjennomført noen undersøkelser om denne sammenhengen i Norge. Vår oppgave bygger på data fra en kartlegging av strategisk planlegging og styring i norske kommuner, som ble gjennomført i 2011, og vi går videre og ser på hvorvidt nivåene av strategisk planlegging og styring har betydning for kommunenes offentlige verdiskaping. Resultatene fra undersøkelsen viser at det ikke er sammenheng mellom nivåene for iverksetting av strategisk planlegging og styring og offentlig verdiskapning. Vi fant at kommunene kobler flere strategiske styringsprosesser til planleggingen på en kompleks måte, uten å finne at dette heller hadde effekt på offentlig verdiskaping. Regresjonsanalysen viste at faktorene konkurranseeksponering/markedsmekanismer, politisk regime, kommunestørrelse og korrigerte inntekter forklarer 35 prosent av variasjonen i offentlig verdiskaping. Det eneste funnet som er signifikant, er at jo lavere korrigerte inntekter kommunene har, desto høyere offentlig verdiskaping har kommunene, slik verdiskaping er målt i denne undersøkelsen. Analysen viste at korrigerte inntekter har størst forklaringskraft på variasjonen i offentlig verdiskaping, kontrollert for de andre variablene i analysen.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2156