SRI-fond i Skandinavia - En studie av lønnsomhet og best-in-class-strategien

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Denne oppgavens hensikt er å studere forskjeller i lønnsomhet mellom skandinavisk forvaltede SRI-fond og konvensjonelle fond, og effekten av å bruke en best-in-classstrategi basert på ESG-kriteriet ved SRI. Forfatterne fant det hensiktsmessig å dele oppgaven inn i to problemstillinger. Den første problemstillingen omhandler eventuelle forskjeller i SRI-fond og konvensjonelle fond, mens den andre problemstillingen omhandler lønnsomhet ved anvendelse av best-in-class-strategien. Vi studerer SRI-fond og konvensjonelle fond for å avdekke eventuelle forskjeller i lønnsomhet i perioden 2004 – 2014 ved å sammenligne alfaverdier estimert ved hjelp av Carhart 4-faktormodellen. Utvalget består av 27 SRI-fond og 27 konvensjonelle fond som matcher på hjemland, dagens størrelse, oppstartsdato og investeringsunivers. Resultatene indikerer at det kan være mer lønnsomt å investere i skandinaviske SRI-fond fremfor skandinaviske konvensjonelle fond. Videre finner vi at det er mulig å oppnå en enda høyere alfaverdi ved å investere i konstruerte best-inclass- porteføljer basert på ESG-kriteriet, men at måten sektorene i de konstruerte porteføljene er vektet på har en utslagsgivende effekt.
This thesis studies the performance of Scandinavian SRI-funds compared to conventional funds, and the effect of employing a best-in-class-approach based on the ESG-criteria. The authors found it beneficial to devide the thesis into two main problem statements. The first deals with fund performance of existing SRI-funds and conventional funds, and the second deals with the performance of constructed best-inclass portfolios. We examine fund performance during the period 2004 – 2014 by comparing alphas estimated by using the Carhart 4-factor-model. The sample consists of 27 SRI-funds and 27 conventional funds matching on domicile, current size, launch date and investment universe. The results suggest that it can be more profitable to invest in Scandinavian SRI-funds compared to conventional funds, as measured by alpha. We find that it is possible to achieve an even higher alpha by investing in constructed best-in-class portfolios based on the ESG-criteria. However, the sector exposure of the ESG-portfolios seems to have a decisive effect on the alpha.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2824