Søskenplasseringer i barnevernet - En kvalitativ studie om hvordan barnevernansatte vurderer om søsken skal plasseres sammen i fosterhjem

Author(s)

Publication date

2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Det overordnende temaet for denne masteroppgaven er søskenplasseringer i barnevernet. Temaet er initiert av SOS Barnebyer som etterspør mer kunnskap, forskning og informasjon om temaet søsken i barnevernet. Oppgaven er altså et samarbeidsprosjekt med organisasjonen SOS Barnebyer. En egeninteresse for temaer knyttet til ulike sider ved omsorgsovertakelse og plassering er bakgrunnen for at jeg søkte om å samarbeide med SOS Barnebyer. Denne oppgavens mer spesifikke problemstilling handler om hvordan saksbehandlere i barnevernet vurderer om søsken skal plasseres i samme fosterhjem. Herunder har jeg sett på hvilke særskilte temaer det er som gjør seg gjeldende i disse vurderingene, hovedsakelig på hva saksbehandlerne vurderer som grunner for og i mot for å plassere søsken sammen og hvilken kunnskap de baserer sine vurderinger på. Det empiriske materialet baserer seg på kvalitative dybdeintervjuer med seks saksbehandlere fra tre ulike barnevernskontorer i og rundt Oslo. Teoretiske perspektiver og tidligere forskning er med på å belyse begrunnelsene saksbehandlerne bruker når de snakker om disse vurderingene. Hovedfunnene fra studien viser at i de tilfellene hvor man velger å ikke plassere søsken sammen handler det om for det første forhold ved barnet og søsknene som at det er utfordrende samhandlings og relasjonsmønstre mellom søsknene eller at det enkelte barnet har så store og krevende omsorgsbehov at man vurderer det til barnet beste å bli plassert alene. Det andre forholdet går i større grad på hva man vurderer fosterhjemmene har kapasitet til men også hva fosterhjemmene selv ønsker og er villige til å ta i mot. Grunner for å plassere søsken sammen går i stor grad ut på at søsken er en trygghet for hverandre, det gir kontinuitet og livssammenheng, lettere å bevare kultur og religion og at søskenrelasjonen i seg selv har verdi. Studien tyder på at dette er komplekse og vanskelige vurderinger hvor saksbehandlerne med bakgrunn i fortiden og situasjonen her og nå, skal ta avgjørelser om fremtiden på vegne av barna.
Siblingplacement in the norwegian child welfare services is the subject for this master thesis. The subject is initiated by SOS Children’s Villages Norway as they request and wish for more knowledge, research and information about siblings in the norwegian Child welfare services. This thesis is a collaboration with the organization SOS Children’s Villages in Norway. I applied to collaborate with them because of my personal interests for subjects connected to different aspects of children who are taken in to alternative care by the child welfare services. More specified, the research question for this thesis concerns how child welfare employees assess if siblings should be placed togheter when placed in foster care. I have researched what topics the employees manifests as important, mainly what the employees assess and evaluate as reasons to why and why not siblings should be placed together and what they base their knowledge upon. The empirical material that this thesis is based upon, are qualitative in-depth interviews with six child welfare employees from three different child welfare offices in and around the Oslo area. Theoretical perspectives and former research have been important components to interpret and shed light upon the decisions and reasons the employees refer to when discussing these evaluations. The main findings from this study shows that in those cases where the siblings are not placed togheter, the reason for doing so is based on different circumstances around the child and the siblings, such as challenging interaction- and relationalpatterns between the siblings or that the childs individual needs are considered so demanding that it is in the childs best interest to be placed individually. The other main reason for not placing siblings together is based on what one evaluates that the fosterhome will have the capacity to deal with but also what children the fosterhomes themselves wish and are willing to accept. Reasons for placing siblings together are largely reasoned with the fact that siblings can be a comfort for one another, it brings continuity and a sense of coherence in their lives, it is easier to preserve and maintain religion and culture as well as the fact that the siblingrelation in itself has its own value. The study suggests that these are complex and difficult evaluations where the employees are supposed to make decicions concering the childs future based on knowledge of the past and the situation here and now.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3397