Smerter hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) - En tverrsnittsundersøkelse basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3)

Author(s)

Publication date

2014

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i klinisk sykepleievitenskap

Abstract

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en alvorlig kronisk sykdom, og er en av de store folkesykdommene i Norge og resten av verden. Vitenskapelige funn tyder p a at smerte er et betydelig problem blant personer med KOLS, men noen unders kelse av faktisk smerteforekomst hos personer med KOLS i et omfattende befolkningsutvalg er enda ikke utf rt. Denne studien s ker a gj re en slik unders kelse, ved a sammenligne smerteforekomst og - karakteristikk hos personer med KOLS med den vrige befolkningen. Videre er innsats gjort for a unders ke forekomsten av angst og depresjon n ar smerte er tilstede, ettersom disse tre faktorene er antatt a henge tett sammen. Studien tar utgangspunkt i en biopsykososial forst aelse av smerte. Unders kelsene baserer seg p a den tredje helseunders kelsen i Nord - Tr ndelag (HUNT 3), som ble utf rt i perioden 2006-2008. Det benyttes egenrapporterte data fra et utvalg av skjemaene i HUNTs sp rreunders kelser. Befolkningsutvalget best ar av 46272 personer som er delt inn i to underutvalg: 1709 personer med KOLS og 44563 uten { den vrige befolkningen. I de statistiske analysene blir det anvendt uni- og bivariate analyser i form av frekvenstabeller og krysstabeller. Tester for statistisk signi kans utf res i form av kjikvadrattest for kategoriske variabler og t-test for kontinuerlige variabler. Resultatene viser signi kante forskjeller i forekomst av kroniske smerter mellom personer med KOLS (60%) og den vrige befolkningen (40%). Det er ogs a signi kante forskjeller i smerteintensitet. Utvalget av personer med KOLS rapporterer om st rst forekomst av smerter i skuldre, korsrygg og nakke. Det observeres en sammenheng mellom grad av rapportert angst og depresjon og grad av rapportert smerte. Sammenhengen mellom KOLS og smerter er kompleks, og i h y grad et samspill mellom fysiologi, psykologi og sosiale faktorer. Kontinuerlig pustebesv r er sv rt anstrengende og smertefullt, dertil har personer med KOLS ofte komorbide fysiologiske lidelser som kan v re smertefulle. Slike lidelser vanskeliggj r behandlingen. Selvforsterkende fysiske symptomer p avirker det sosiale livet og f rer til redusert livskvalitet, med kt forekomst av angst og depresjon som mulig konsekvens. Bevisstgj ring av sykepleiere og annet helsepersonell blir dermed sv rt viktig.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a serious chronic disease, and it is highly common in Norway and the rest of the world. Scienti c ndings give evidence that pain is a signi cant problem among persons with COPD, but no survey of the actual prevalence of pain among persons with COPD over an extensive population sample has been done. This study seeks to undertake such a survey, by comparing pain prevalence and characteristics in persons with COPD to that of the rest of the population. Further, an e ort is done to explore the prevalence of depression and anxiety in the presence of pain, since these factors are assumed to be closely linked. The study is founded on a biopsychosocial understanding of pain. The explorations are based on the third Nord-Tr ndelag Health Study (HUNT 3), a longitudinal population health study in Norway performed in the period 2006-2008. Self-reported data from a selection of the HUNT questionnaires are used. The population sample consists of 46272 people, divided into two subgroups: 1709 persons with COPD and 44563 without { the rest of the population. In the statistical analyses are utilized uni- and bivariate analyses in the form of cross tabulations and frequency tabulations. Tests for statistical signi cance are performed in the form of chi-squared tests for categoric variables and t-tests for continuous variables. The results show signi cant di erence in the prevalence of chronic pain between persons with COPD (60%) and the rest of the population (40%). There is also signi cant di erence in pain intensity. The selection of persons with COPD report the largest prevalence of pain located in shoulders, lower back and the back of the neck. A connection is observed between the degree of reported depression and anxiety and the degree of reported pain. The connection between COPD and pain is complex, and to a large degree an interplay between physiology, psychology and social factors. Continuing di culty in breathing is very strenuous and painful. Adding to this is the widespread presence of often painful comorbid physiologic illness in persons with COPD. Such illness complicates the treatment. Self-reinforcing physical symptoms in uence social life and leads to reduced quality of life, with increased prevalence of depression and anxiety as a possible consequence. This makes raising awareness with nurses and other healthcare professionals very important.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2729