Skolens rolle i Sør-Afrikas kamp mot HIV/AIDS-pandemien

Author(s)

Publication date

2009

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Document type

Description

Master i flerkulturell og internasjonal utdanning

Abstract

Temaet for min oppgave er det sørafrikanske utdanningssystemets rolle i kampen mot HIV/AIDS. Den overordnede problemstillingen min er som følger: Har det sørafrikanske utdanningssystemet mulighet til å virke som en sosial vaksine i kampen mot HIV/AIDS? Jeg har benyttet meg av tre forskningsspørsmål relatert til nevnte problemstilling i mitt arbeid. Disse tar for seg tilrettelegging av skolens HIV/AIDS- intervensjoner, eksternt og lokalt samarbeid, samt HIV/AIDS- undervisningen i praksis. Jeg har benyttet meg av ulike teoretiske tilnærminger for å belyse og analysere mine forskningsspørsmål. Sentralt står sosialiseringsteori, risikoteori, læringsteori, samt teori tilknyttet intervensjonsstrategier. Min studie er gjennomført innenfor et kvalitativt rammeverk. Jeg benyttet meg av triangulering som overordnet forskningsmetode, med hovedfokus på kvalitative intervjuer og observasjoner. Studier og analyse av utvalgte dokumenter utgitt av det sørafrikanske utdanningsdepartementet la mye av grunnlaget for mitt arbeid i felten. Funn fra dokumentene har også stått sentralt i forbindelse med analyse av data samlet via intervjuer og observasjoner. Jeg inkluderte et bredt utvalg informanter i mitt feltarbeid. To av disse jobbet i Western Cape Education Department. Resten av mine informanter bestod av ansatte ved fire forskjellige skoler i utkanten av Cape Town. Det var viktig for meg at skolene representerte henholdsvis moderne og tradisjonelle kontekster. Derfor valgte jeg å utføre mine studier ved en barneskole og en ungdomsskole situert i to ulike township, samt en barneskole og en ungdomsskole situert i to av Cape Towns forsteder. Årsaken til mitt fokus på ulike kontekster, er at jeg ønsket å undersøke hvilken betydning lokalmiljøet spiller i forbindelse med skolenes HIV/AIDS- intervensjoner. Utbredelsen av HIV er langt større blant svarte enn hvite i Sør-Afrika, noe som langt på vei skyldes kulturelle normer og verdier. Resultatene av min studie viser at skolen ikke følger opp føringer fra utdanningsdepartementet hva tilrettelegging av HIV/AIDS- intervensjoner angår. Heller ikke samarbeidet med eksterne og lokale aktører fungerer tilfredsstillende. Dette har negative konsekvenser for skolenes HIV- preventive arbeid og undervisning. Skolen har dermed en lang vei å gå før den kan oppfylle sin tildelte rolle i kampen mot HIV/AIDS.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/995