Skolelederes verdsetting av læreres fagkompetanse i Kunst og håndverk

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for estetiske fag

Document type

Description

Master i formgiving, kunst og håndverk

Abstract

I denne masteroppgaven rettes fokus mot lærerkompetanse i kunst og håndverksfaget i grunnskolen. For å komme nærmere en forståelse for hvorfor statistikken viser så stor mangel på lærere med fagkompetanse i Kunst og håndverk tar jeg utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan verdsettes faget Kunst og håndverk og lærernes kompetanse i faget av skoleledere i grunnskolen og hvilke årsaksforklaringer kan ligge til grunn for skoleledernes utsagn? Kritisk realisme som vitenskapsteoretisk ståsted utgjør rammen rundt oppgavens problemstilling, forskningsstrategi og forklaringsperspektiv. Problemstillingens første del belyses gjennom en intervjuundersøkelse blant et utvalg skoleledere i Oslo. Skoleledernes utsagn presenteres tematisk ut fra hva de sier om faglig organisering, kunst og håndverkfagets innhold, lærernes kompetanse og lærernes arbeidstid på ungdomstrinnet. To temaer til drøfting konstrueres, sammensatt av noen tendenser jeg avdekker ut fra samtale med skolelederne. Jeg søker deretter å forstå hvorfor det er slik og drøfter mulige årsaksforklaringer som kan ligge til grunn for skoleledernes utsagn. Spørsmål som tas opp er hvilke utfordringer det kunst- og designdidaktiske feltet står ovenfor, og hvordan situasjonen for lærerkompetanse i kunst og håndverksfaget kan bedres. Hensikten er å skape et diskusjonsgrunnlag som utgangspunkt for å styrke kunst og håndverksfaget i skolen.
This thesis is about teacher competence within the school subject Art and Crafts in the compulsory school. To get a better understanding of why the statistics show such a shortage of teachers with expertice in the subject the inquiry is focused on: How does school leaders appreciate Art and Crafts and the teacher competence in this subject in compulsory school, and what reasons underline the statements of school leaders? The thesis research strategy and perspectives are founded on the scientific direction of critical realism. The first section of the question is evaluated through a selection of school leaders in Oslo. Their statements are presented thematically based on organization and subject content as well as teachers competence and experience working in secondary schools. Two topics for discussion are constructed, based on tendencies uncovered during conversations with school leaders. I then seek to understand the tendencies and underlying reasons for their statements. Some of the questions asked are: What challenges is the field of Art and design didactics fronted with? How can the circumstances for the competence of the teachers within the school subject Art and crafts improve? The purpose of this thesis is to create a basis for discussion of how to strengthen the school subject Art and Crafts.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1620