Skolebibliotekarers holdninger til digitale læremidler - En nasjonal spørreundersøkelse

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Med en elektronisk spørreundersøkelse som rammeverk har jeg undersøkt skolebibliotekarers holdninger til digitale læremidler. 179 bibliotekarer i videregående skole bidro med brukbare data for videre analyse, med en svarprosent på 40 %. Formålet med undersøkelsen var å identifisere holdninger til lesing på skjerm og papir, lyttelesing, læringseffekten ved bruk av digitale læremidler, den digitale utviklingen og det administrative knyttet til håndtering av læremidlene. Resultatene viser at skolebibliotekarenes holdninger er overveldende positive. En utbredt holdning var at digitale læremidler bør være et supplement til trykte. Det var stor enighet om at digitale læremidler og audiovisuelle hjelpemidler er verdifulle verktøy for elever med lese- og skrivevansker og minoritetsspråklige. Noen problemer som utpekte seg var at økonomien er til hindring for å kunne tilby digitale læremidler i større utstrekning og at og hektiske arbeidsdager hindret mange i å prioritere disse læremidlene. Faktorer som spiller positivt inn på bibliotekarenes holdninger er deltakelse på kurs og kompetansehevende tiltak, det å selv lese e-bøker og det å være innovatør eller tidlig bruker på Rogers’ normalkurve. Bibliotekarer med disse egenskapene opplever egen kompetanse som høyere.
This study examines the attitudes of Norwegian school librarians toward digital learning materials. An online electronic survey was conducted using the population of school librarians at secondary level. 179 librarians provided usable data for analysis, making a response rate of 40 %. The purpose of the 46 question survey was to ascertain attitudes toward differences between reading in print versus digitally, differences between listening to an audiobook versus reading a book, digital learning materials as a learning tool, management of digital learning materials and the digital development in general. The attitudes of school librarians were overwhelmingly positive. There was a widespread attitude that digital learning materials should be used in addition to print. There was a broad consensus that digital learning materials and audio books are valuable among students with reading difficulties and minority language students. Lack of funding is a barrier in offering digital learning resources on a larger scale. Limited time and resources prevented many from prioritizing digital learning materials. Findings were correlated against demographic data. Factors that positively impact librarian's attitudes are taking part in coursework, personal reading experience with e-books and being an innovator or early user within Rogers’ adopter categories. Librarians with these qualities experience their skills related to digital learning materials as higher.

Keywords

Version

acceptedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/5348