Skadereduksjonsarbeid blant stoffbrukere : En studie av J-Kie Cards; en metode for å formidle kunnskap til stoffbrukere

Author(s)

Publication date

2007

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

I 2003 begynte en del av virksomhetene til Rusmiddeletaten i Oslo å dele ut små informasjonskort, kalt J-Kie Cards til stoffbrukere sammen med rent injeksjonsutstyr. Ideen til J-Kie Cards oppsto i København. Der var det den frivillige organisasjonen Gadejuristen som sto for tiltaket. Denne masteroppgaven springer ut av en interesse for hvordan sosialarbeidere kan drive skadereduserende informasjonsarbeid blant stoffbrukere. Dette har ledet ut i problemstillingen: om og eventuelt i hvilken grad J-Kie Cards øker kunnskapsnivået blant stoffbrukere som har mottatt kortene. I oppgaven er teori om skadereduksjon viet stor plass fordi dette er det teoretiske rammeverket for J-Kie Cards og fordi teorien danner grunnlaget for drøftelser av funnene. Skadereduksjon sammenliknes med sosialt arbeid med empowerment-tilnærminger. Drøftelser av funnene tar også utgangspunkt i teori om informasjon. Studien av J-Kie Cardstiltaket har foregått i perioden august 2005 til august 2006. Undersøkelsen er gjort gjennom intervjuer med stoffbrukere som bor i ulike typer av botilbud drevet av Rusmiddeletaten i Oslo. Jeg har brukt intervjuer med standardiserte spørreskjemaer for å undersøke problemstillingen. Intervjuene har styrket studien gjennom at man har fått høy svarprosent og deltakelse fra brukerne, noe som har styrket studiens validitet. For å studere en eventuell økning av kunnskap i brukergruppen har jeg brukt et tidsintervalldesign og dermed belyst hvordan det kan drives skadereduserende informasjonsarbeid blant stoffbrukere når det gjelder stoffbruk, helse, rettigheter og andre temaer. Studien viser at når J-Kie Cards distribueres over tid, så kan det skapes økt interesse for helse i brukergruppen, og det kan føre til økt kunnskapsnivå på flere områder. Med bakgrunn i teorien jeg presenterer, drøfter jeg hva denne økningen i kunnskapsnivå kan skyldes.
In 2003, the City of Oslo Department of Drug-related Issues started giving out small information cards, called J-Kie Cards to illicit drug users together with clean syringes and injecting needles. The idea of J-Kie Cards came from Copenhagen. There it was initiated by the voluntary organisation Gadejuristen. This Master thesis was born out of an interest in how social workers can give harm reducing information to drug users. This has led to the question: “Do J-Kie Cards raise the knowledge level among drug users who have received them, and if so, to what extent?” Much space has been given to harm reduction theory, as this is the theoretical framework for the JKie Cards and the theory gives the basis for discussion of the findings. Harm reduction is compared to social work with an empowerment approach. The discussion of the findings also takes into account theory on information. The study of the J-Kie Cards project has been performed in the period from August 2005 to August 2006. It has been conducted by interviewing illicit drug users living in facilities provided by the City of Oslo Department of Drug-related Issues. I have used interviews with standardised questionnaires for the investigation. The interviews have strengthened the study by providing a high response level and degree of participation by the drug users. This has increased the validity of the study. I have used a time interval design to investigate the increase in knowledge level in the drug user group. Thus, I have shown how harm reducing information concerning drug use, health issues, social rights, etc can be distributed to drug users. The study shows that when J-Kie Cards are distributed over time this may create an increased interest in health in the user group and that this can lead to a raised level of knowledge in several areas. Using theory, I discuss possible explanations for the increase in knowledge.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/277