Sentraliserte støttefunksjonerøkt effektivitet? – en studie av innføringen av Lean i Sykehuspartner HR

Author(s)

Publication date

2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i styring og ledelse

Abstract

Den helsepolitiske debatten er stadig like aktuell, og organiseringen av helseforetakene står sentralt i denne debatten. Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen i 2007 og noen måneder etter sammenslåingen ble det besluttet at Sykehuspartner skulle være tjenesteleverandør av administrative støttetjenester. Sykehuspartner HR besluttet i 2011 å innføre driftsstrategien Lean med en overordnet målsetning om å skape en kultur og struktur for kontinuerlig forbedring i alle deler av virksomheten. Innføringsprosjektet gikk fra 2012 til 2014 og vi ønsker med denne studien å undersøke hva innføringen av Lean har medført, og hvilke effekter dette har gitt for Sykehuspartner HR. Problemstillingen vår er som følger: ”På hvilken måte har innføringen av Lean endret arbeidsprosessene, og hvilke effekter har endringene gitt for Sykehuspartner HR?” Forskningsdesignen vi har valgt for å svare på problemstillingen består av kvalitativ metode, hvor datakildene er intervjuer og dokumenter. Vi har gjennomført semistrukturerte intervjuer av nøkkelpersoner for innføringen av Lean. Analysen er formet rundt de teoretiske rammene vi finner i instrumentell teori, samt institusjonell teori som skiller mellom perspektivene myte og kultur. Perspektivene i oppgavene er brukt etter en utfyllingsstrategi, slik at hver enkelt teori belyser ulike aspekter ved prosessene i Sykehuspartner (Roness 1997, 102). Svaret på vår problemstilling er sammensatt. Med Lean er det en forventning om å analysere alle delprosesser i verdikjeden for å forbedre flyteffektivitet. For Sykehuspartner HR er dette en utfordring, da deler av verdikjeden ligger i helseforetakene. Innholdet i arbeidsoppgavene i seksjonene i Sykehuspartner HR er ikke endret, men rammene for å utføre arbeidet har blitt endret. Virkningene av endringene er blant annet at Sykehuspartner HR har oppnådd forbedret effektivitet, ressursbruk og redusert saksbehandlingstid. Sykehuspartner HR fikk raskt gode resultater på sine måltall. Imidlertid var det først på høsten 2014, etter at innføringsprosjektet ble avsluttet, at Lean begynte å bli en integrert del av organisasjonen.
The political debate concerning the health sector is as always relevant, and organization is central to this debate. Helse Sør and Helse Øst were merged in 2007, and shortly after the merger Sykehuspartner was chosen to be the provider of administrative services. In 2011, Sykehuspartner HR decided to implement Lean as their operational strategy, in order to create a culture and a structure for continuous improvement for the organization as a whole. The implementation project started in 2012 and lasted until 2014, and this study aims to investigate what the implementation of Lean has entailed, and which effects this has resulted in. The research question for this study is: In what way did the implementation of Lean change the work processes, and which effects did the changes bring for Sykehuspartner HR? The research design chosen to answer our question consists of qualitative method, and our sources of data are interviews and documents. We conducted semi structured interviews with key personnel in the implementation of Lean. The analysis is formed around the theoretical framework found in instrumental theory, as well as institutional theory, which makes the distinction between the mythical and cultural perspectives. The perspectives are used complementary, to allow each theory to enlighten different aspects of the processes in Sykehuspartner (Roness 1997, 102). The answer to our research question is complex. In Lean methodology, there is an expectation that all processes in the value chain will be analyzed, in order to improve flow efficiency. This poses a challenge for Sykehuspartner HR, since parts of their value chain lie within the hospitals they serve. The content of Sykehuspartner HR’s tasks are not changed, but the framework in which they perform their tasks has changed. Sykehuspartner HR have achieved improved efficiency, use of resources and reduced processing time with the changes they have made, and the results came quickly. However, it seems that Lean did not become an integral part of the organization until the fall of 2014, months after the implementation project was concluded.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3112