Selvmordsuttrykk på Facebook: hjelperens erfaringer

Author(s)

Publication date

2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i psykisk helsearbeid

Abstract

Hensikten med studien er å øke kunnskapen om hjelperen i ambulante akutteam sine opplevelser av å møte selvmordsuttrykk på Facebook. Forskningsspørsmålet er hvordan kan hjelperens opplevelse av å møte selvmordsuttrykk på Facebook forstås? Metoden er kvalitativ med en narrativ design og en hermeneutisk tilnærming. Fortolkningen i oppgaven er inspirert av Ricoeurs filosofi om fortolkning gjennom de tre mimesisstadiene, og er basert på Wiklund sin modifikasjon av denne. Fortolkningen i studiet er et kompromiss mellom å forstå og forklare. Det ble foretatt intervjuer med 7 deltagere. Fortolkningsprosessen ble gjort i tre stadier. Her kom tema som handler om hvordan hjelperen reagerer med å bli beveget og føler ansvar og at de forstår selvmordsuttrykket som at det har sammenheng med hvilke behov den selvmordstruede personen har frem. Ut fra dette kom et overordnet tema om hvordan hjelperen opplever selvmordsuttrykk på Facebook. Gjennom drøftingen ble tre undertemaer belyst for å beskrive ny kunnskap om dette fenomenet. Her kom det frem hvordan Facebook er som et tveegget sverd, der hjelperen opplever det som at Facebook gir den selvmordstruede et språk. Dette språket har en iboende motsetning og tar form som åpen krisekommunikasjon hvor den selvmordstruede utleverer seg. Selvmordsuttrykket kan på Facebook kan hindre hjelperen å få adgang til den selvmordstruede sin livsverden og stiller den ovenfor et etisk dilemma. Hjelperen opplever det som at selvmordsuttrykket stiller dem ovenfor et dilemma, der ansvaret for den som trenger hjelp står mot personens rett til privat liv. Hjelperens opplevelse av selvmordsuttrykk på Facebook kan forklares med at det ikke kan forutsi hvilken fare som ligger i selvmordsuttrykket før det har tilgang til personen bak uttrykket. Med selvmordsuttrykk på Facebook risikerer hjelperen å komme i situasjoner som utfordrer måten den bygger sitt forståelsesgrunnlag på og dette kan være utfordrende når man skal vurdere selvmordsrisiko. Mer kunnskap er nødvendig på feltet.
The purpose of this study is to enchance knowledge about the mental health workers in ambulant acute teams experiences of suicide announcements on Facebook. This study seeks an understanding of the mental health workers experience of suicide announcements on Facebook. The method of this study is qualitative with a narrative design with a hermeneutic approach. The interpretation is inspired by Riceours philiosophy on interpreting through mimesis. The interpretation is based on Wiklunds modification of analyzing narratives in science. The interpretation in this study is a compromise between understanding and explanation. Research interviews were conducted with 7 mental health workers. Findings from the interpretation shows how the mental health workers react by being moved and they get the notion of responsibility. They understand that the suicide announcement on Facebook is linked to the needs of the sender. From this a paramount theme emerged from the interpretation. This explores the mental health workers experience of suicide announcements. The discussion is divided in to three sub themes that provides new knowledge on the field. The first theme explores how Facebook is a double edged sword that gives a language to the suicidal person. This language has a dual meaning and takes form as a kind of crisis communication that extradites the person. The second team explores how the mental health worker is robbed from it`s senses and the ability to use professional intuition, that disables them to access the lived world of the suicidal person. The third theme explores how the mental health worker breaks in to the suicidal person private world on Facebook. This can lead to a breakdown of the therapeutic relationship. The mental health workers experience of suicide announcements on Facebook can be explained by that it is impossible to predict the threat the announcement represents before gaining face to face access with the announcer. With suicide announcments on Facebook the mental health worker is facing a possible situation where the way it builds it`s knowledge and understanding of the patient faces a serious risk. This can

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5617